ಮುಚ್ಚಿ

ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತುಮಕೂರ, ಇಟಗಾ ಎಸ್, ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಕದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/190 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018 2 ರಾಜಾಪೂರ ಕೆ, ಹೋಟಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-84/2017-18/192 ದಿನಾಂಕ:12-06-2018
3 ಚಾಮನಾಳ, ಚಂದಾಪೂರ, ಬೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾ, ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-89/2017-18/942 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 4 ಗುಂಡಾಪೂರ, ಚಾಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-90/2018-19/1159 ದಿನಾಂಕ:19-02-2019
5 ಶಾರದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/288 ದಿನಾಂಕ:28-06-2019 6 ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-80/2019-20/89 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ತುಮಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-83/2019-20/345 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020
7 ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್, ರಸ್ತಾಪೂರ, ಸಾವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-40/2020-21/567 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020 8 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/1072 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
9 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-85/2020-21/48 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 10