ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ-3, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಚಿಕ್ಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2008-09 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-08 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 2 ಲಕ್ಷ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2006-07 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-03-08 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
3 ನಿಂಗಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/1636/2005-06 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-27 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 4 ಯಂಡಿಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/60/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-31 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
5 ಕೆಂಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52ಎ/2006-07 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-27 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 6 ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-18 ದಿನಾಂಕ:18-06-2020
7 ಮುಗಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/70/2006-07 ಕ್ಷೇತ್ರ 35-28 ದಿನಾಂಕ:18-06-2020 8 ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 58-09-12 ದಿನಾಂಕ:18-06-2020
9 ಬಂಕಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2012-13 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-05 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 10 ಬುದ್ನಿ ಪಿ.ಎಂ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-39 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
11 ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/47/2012-13 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 12 ಹಲಸೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-30 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
13 ಕಗದಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2007-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 1065.05 ಚ.ಮೀ ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 14 ಕಲ್ಮಡವು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2010-11 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-05 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
15 ಮುನವಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2012-13 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 16 ನೀರಲಗಿ(ಮ)ಆಡೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2012-13 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
17 ನೀರಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-02 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 18 ತೆವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2010-11 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-35 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
19 ಹರವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/49/2012-13 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:16-07-2020 20 ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-39 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
21 ಅಲ್ಲಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02ಎ/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 47-30 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020 22 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/123ಎ/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-15-08 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020
23 ಮೂಗಬಸವ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2012-13 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-24 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020 24 ಸೊಕನಾದಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-28 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020
25 ತುರಮುರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22ಎ/2006-07 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-14 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020 26 ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-01 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020
27 ಜಾಲಿಬೇರು & ಉತ್ತೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2008-09 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-13 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020 28 ಸಂಬರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 65-19-04 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020
    2021  
1 ಹದಲಿ-ಗಂಗಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-05-08 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021 2 ಹದಲಿ-ಮದಗುಣಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-33 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021
3 ಬಂಕಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05ಎ/2014-15 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 4 ಬದ್ನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-21 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
5 ಪೆಟ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2008-09 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-10 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 6 ರೂಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02ಎ/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-34 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
7 ಶಿಗೀಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/114(ಎ)/2004-05 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-16 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 8 ಒಂಟಿಗೋಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-26 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021
9 ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01ಎ/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 26-37-04 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 10 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23ಎ/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-09 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
11 ಬಾಬಾನಗರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24ಎ/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-30 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 12 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2008-09 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-06 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021
13 ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 14 ಉಡಿಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-05-08 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021
15 ಕಗದಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 328.15 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 16 ಸೀಮೀಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2008-09 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-26 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021
17 ಯಂಡಿಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/103/2004-05 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-22 ದಿನಾಂಕ:23-08-2021 18 ಬೀಡಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-15 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021
19 ಉತ್ತೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/1632/2005-06 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-14 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021 20 ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-25 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021
21 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-31-08 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021 22 ಉದಪುಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-12 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021
23 ಚಿತ್ರಭಾನುಕೋಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-26 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021 24 ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/93/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-21 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021
25 ದಾದನಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-07-08 ದಿನಾಂಕ:21-09-2021 26 ವಕ್ಕುಂದ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಾನೂರು, ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ & ಅರವಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02ಎ/2013-14 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-07 ದಿನಾಂಕ:23-09-2021
27 ಕಟಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-36 ದಿನಾಂಕ:23-09-2021 28 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08ಎ/2014-15 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-06-08 ದಿನಾಂಕ:23-09-2021
29 ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20ಎ/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-39 ದಿನಾಂಕ:23-09-2021 30 ತೆವರವೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-03-08 ದಿನಾಂಕ:23-09-2021
31 ಕೆಸರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-15 ದಿನಾಂಕ:23-09-2021 32 ಹಲಸೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03ಎ/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021
33 ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-27-12 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021 34 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2010-11 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-37 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021
35 ಬುದ್ನಿಖುರ್ದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/1480J/2007-08 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-07 ದಿನಾಂಕ:23-12-2021 36  
    2022  
1 ಐನಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 27-24-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 2 ಐನಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-02-10 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
3 ಚಿಕ್ಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-00 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 4 ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-24 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
5 ಮೂಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-20-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 6 ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2013-14 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-29 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022
7 ಛಬ್ಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/123ಎ/2004-05 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-34-08 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 8 ನಾಗಣಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-03 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
9 ತಿಕೋಟ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 49-32 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 10 ತಿಕೋಟ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 53-34 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
11 ಮುರಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-29-07 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022 12 ಚಿಲಮೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-20 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
13 ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08ಎ/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-23 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 14 ಶಿದ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/109/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
15 ಶಿದ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/94/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-39 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 16 ರಂಜಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2007-08 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-33-08 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022
17 ರಂಜಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/59/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-02-08 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022 18 ಚಿಕ್ಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-21-08 ದಿನಾಂಕ:27-04-2022
19 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-24-04 ದಿನಾಂಕ:27-04-2022 20 ಲೋಕಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-10-08 ದಿನಾಂಕ:27-04-2022
21 ಪಾಲ್ಕಿಮಾನ್ಯ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-33 ದಿನಾಂಕ:27-04-2022 22 ವರ್ಚಗಲ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-20 ದಿನಾಂಕ:27-04-2022
23 ಕೆ ಚಂದರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/105/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-05 ದಿನಾಂಕ:10-05-2022 24 ಕಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 33-32 ದಿನಾಂಕ:10-05-2022
25 ಶಿದ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 23-12 ದಿನಾಂಕ:10-05-2022 26 ಚಿತ್ರಭಾನುಕೋಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06A/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-13-08 ದಿನಾಂಕ:30-05-2022