ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ 19(1)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-19 ದಿನಾಂಕ:02-07-202 2 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕೆಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-05 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020
3 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-31 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 4 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-08 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020
5 ಸನ್ನತಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ರಾಂಫೂರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-03 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020 6 ಹಗರಟಗಿ, ಕಮಲಾಪೂರ, ಬಪ್ಪರಗಾ, ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-09 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020
7 ಅಂಬರಖೇಡ, ಸದನಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-15 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 8 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಅಚೋಲಾ, ತಲಕ, ತರಕಸಪೇಟ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 27-22 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
9 ರೋಟನಗಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 24-04 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 10 ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-32 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
    2021  
1 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-08 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 2 ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-01 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021
3 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 34-32 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021 4 ರಾಯಗೇರಾ, ಗೋಡಿಹಾಳ(ಟಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-20 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
5 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-01 ದಿನಾಂಕ:07-04-2021 6 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಖಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನಾಂಕ:07-04-2021
7 ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-07 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 8 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಅಚೋಲಾ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-39 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
9 ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-07 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 10 ಕೊಂಗಡಿ ಎಸ್, ರಸ್ತಾಪೂರ, ಸಾವೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/84/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನಾಂಕ:14-07-2021
11 ಅರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-06 ದಿನಾಂಕ:05-08-2021 12 ತಮಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 40-28 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021
13 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-23 ದಿನಾಂಕ:14-09-2021 14 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-14 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021
15 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-18 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021 16 ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-05 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021
17 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಭಾವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-10 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021 18 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ), ಬಸಂತಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-06 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021
19 ಕಲಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-19 ದಿನಾಂಕ:24-11-2021 20 ಏವೂರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-19 ದಿನಾಂಕ:08-12-2021
    2022  
1 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-33 ದಿನಾಂಕ:18-01-2022 2 ಬಿಳವಾರ_ಕೊಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-12 ದಿನಾಂಕ:18-01-2022
3   4