ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-19 ದಿನಾಂಕ:02-07-202 2 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕೆಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-05 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020
3 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-31 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 4 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-08 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020
5 ಸನ್ನತಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ರಾಂಫೂರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-03 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020 6 ಹಗರಟಗಿ, ಕಮಲಾಪೂರ, ಬಪ್ಪರಗಾ, ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-09 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020
7 ಅಂಬರಖೇಡ, ಸದನಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-15 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 8 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಅಚೋಲಾ, ತಲಕ, ತರಕಸಪೇಟ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 27-22 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
9 ರೋಟನಗಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 24-04 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 10 ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-32 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
    2021  
1 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-08 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 2 ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-01 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021
3 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 34-32 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021 4 ರಾಯಗೇರಾ, ಗೋಡಿಹಾಳ(ಟಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-20 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
5 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-01 ದಿನಾಂಕ:07-04-2021 6 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಖಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನಾಂಕ:07-04-2021
7 ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-07 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 8 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಅಚೋಲಾ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-39 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
9 ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-07 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 10 ಕೊಂಗಡಿ ಎಸ್, ರಸ್ತಾಪೂರ, ಸಾವೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/84/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನಾಂಕ:14-07-2021
11 ಅರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-06 ದಿನಾಂಕ:05-08-2021 12 ತಮಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 40-28 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021
13 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-23 ದಿನಾಂಕ:14-09-2021 14 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-14 ದಿನಾಂಕ:20-09-2021
15 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-18 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021 16 ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-05 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021
17 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಭಾವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-10 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021 18 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ), ಬಸಂತಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-06 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021
19 ಕಲಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-19 ದಿನಾಂಕ:24-11-2021 20 ಏವೂರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-19 ದಿನಾಂಕ:08-12-2021
    2022  
1 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-33 ದಿನಾಂಕ:18-01-2022 2 ಬಿಳವಾರ_ಕೊಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-12 ದಿನಾಂಕ:18-01-2022
3 ಗುಂಡಾಪುರ,ನಗನೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಂ:ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-06 ದಿನಾಂಕ:31-01-2022 4 ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಸಿದ್ಧರ್ಥನಗರ ಸಂ:ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-04 ದಿನಾಂಕ:31-01-2022
5 ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ ಸಂ:ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-24 ದಿನಾಂಕ:31-01-2022 6 ಕೊಂಕಲ & ಕಮಲನಗರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್/32/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-12 ದಿನಾಂಕ:07-02-2022
7 ಹೊರಂಚಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-30 ದಿನಾಂಕ:07-02-2022 8 ರಾಜಾಪೂರ(ಕೆ)_ಹೋತಪೇಟ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್/59/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-37 ದಿನಾಂಕ:07-02-2022
9 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 16-27 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022 10 ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-34 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022
11 ಅರಕೇರಾ(ಕೆ), ಧರಂಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-16 ದಿನಾಂಕ:16-05-2022 12 ನರೆಡ್ಲಪಾಡ, ಶೇಕಲಾತಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-09 ದಿನಾಂಕ:16-05-2022
13 ಅರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-08 ದಿನಾಂಕ:16-05-2022 14 ಇಟಕಾಲ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-16 ದಿನಾಂಕ:18-05-2022
15 ಶಿವಪೂರ_ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/202-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-02 ದಿನಾಂಕ:18-05-2022 16 ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-00 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022
17 ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/202-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-32 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022 18 ಕಂಚಿಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/220-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-03 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022
19 ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-11 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022 20 ಉಕ್ಕನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/63/220-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-15 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022
21 ದಂಡಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/64/202-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-31 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022 22 ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಯದಲಾಪೂರ, ಲಿಂಗೇರಿ, ಮಿನಸಾಪೂರ, ನಾಗಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-19 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022
23 ನಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-14 ದಿನಾಂಕ:29-7-2022 24 ಬೋರಬಂಡಾ, ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-08 ದಿನಾಂಕ:03-08-2022
25 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-02 ದಿನಾಂಕ:03-08-2022 26 ಮಸಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುರಕುಂಬ್ಳ, ಆಶನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-17 ದಿನಾಂಕ:03-08-2022
27 ನಾಗಲಾಪೂರ, ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮುಷ್ಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-02 ದಿನಾಂಕ:03-08-2022 28 ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-14 ದಿನಾಂಕ:03-08-2022
29 ಕುಮ್ಮನಶಿರಸಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-13 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022 30 ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ, ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-07 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022
31 ಸುಂಬಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-26 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022 32 ಸದನಾಪೂರ, ಡಿ.ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಬಿಳವಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-26 ದಿನಾಂಕ:13-09-2022
33 ದಂಡಸೋಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/61/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-05 ದಿನಾಂಕ:14-09-2022 34