ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಇಂಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಸಂಖ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-33 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 2 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-19 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
3 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-24 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 4 ವರಕನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-35 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
5 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-11 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 6 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-04 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
7 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-12 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 8 ನಿವೇಳಖೇಡ, ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 48-24 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
9 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-17 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 10 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/39/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-01 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
11 ನಂದರಗಿ, ಗುಂದವಾನ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-02 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 12 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/54/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 52-14 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
13 ನಂದರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-15 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 14 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/58/2016-17ಕ್ಷೇತ್ರ 46-37 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
15 ಕೋರವಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2016-17ಕ್ಷೇತ್ರ 62-13 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 16 ಹಂದಿಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2016-17ಕ್ಷೇತ್ರ 52-31 ದಿನಾಂಕ:20-08-2020
17 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2018-19ಕ್ಷೇತ್ರ 08-26 ದಿನಾಂಕ:20-8-2020 18 ತಿಳಗೊಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-24 ದಿನಾಂಕ20-08-2020:
19 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 23-29 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 20 ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ, ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-03 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
21 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 46-04-08 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 22 ಝಳಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-35 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
23 ಮಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-22 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 24 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 36-14 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
25 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-37 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 26 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-31 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
27 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-31 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 28 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/37/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-06 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
29 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-26 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 30 ಮಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-04 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
31 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-02 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 32 ಮಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-28 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
33 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/47/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-30 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 34 ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/50/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-33 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
35 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-12 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 36 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-14 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020
37 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/57/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 49-38 ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 38 ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ, ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-03 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
39 ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-13 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020 40 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-18 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
41 ಆಹಿರಸಂಗ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 19-01 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020 42 ಬಿ. ಬಿ. ಇಂಗಳಿಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-11 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
43 ಗೊರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-34 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020 44 ಹಂಚಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-39 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
45 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-01 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020 46 ಜಂಬಗಿ ಎ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 49-04 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
47 ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 38-13 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020 48 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 8-17 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
49 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-39 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020 50 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/38/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-34 ದಿನಾಂಕ:10-12-2020
51 ಆಳೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/58/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-14 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 52 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 57-02 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
53 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 22-17 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 54 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/39/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-09 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
55 ಜಂಬಗಿ, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 45-02 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 56 ಮಸಳಿ ಕೆ.ಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-16 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
57 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 22-02 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 58 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-02 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
    2021  
1 ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 46-21 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 2 ಝಳಕಿ, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-09 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021
3 ಹೊರ್ತಿ, ಸಾವಳಸಂಗ, ಹಡಲಸಂಗ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/49/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-35 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 4 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/91/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 33-28 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021
5 ಬಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 83-28 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 6 ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-04 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
7 ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-12 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 8 ಚಾಂದಕವಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-24 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
9 ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಾಂಬಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-22 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 10 ಗೋಡಿಹಾಳ, ಬರಡೋಲ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-29 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
11 ಗುಣಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 30-00 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 12 ಹಿರೇಬೇವನೂರ, ನೆಹರುನಗರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/32/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-10 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
13 ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-10 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 14 ಮಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-09 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
15 ಮರಗೂರ, ತದ್ದೇವಾಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-03 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 16 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 31-00 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
17 ರಾಂಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-06 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 18 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/37/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-34 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
19 ಅಗಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 29-14 ದಿನಾಂಕ:01-04-2021 20 ಅಗರಖೇಡ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-08 ದಿನಾಂಕ:19-04-2021
21 ಇಂಡಿ, ಜಯನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-32 ದಿನಾಂಕ:19-04-2021 22 ಮಿಂಚನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-09 ದಿನಾಂಕ:19-04-2021
23 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-05 ದಿನಾಂಕ:19-04-2021 24 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 31-16 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
25 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 48-21 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 26 ಹಡಗಿನಾಳ, ಕಣ್ಣಗುಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 68-39 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021
27 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-22 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021 28 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-22 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021
29 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-09 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 30 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ), ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-21 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
31 ಚವಡಿಹಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-26 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 32 ಗೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-33 ದಿನಾಂಕ22-10-2021
33 ಸಾತಪೂರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-22 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021 34 ಸಾತಪೂರ, ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ), ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-32 ದಿನಾಂಕ22-10-2021
35 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-11 ದಿನಾಂಕ:12-11-2021 36 ಇಂಡಿ, ಸಾತಪುರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-18 ದಿನಾಂಕ:12-11-2021
37 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-26 ದಿನಾಂಕ:12-11-2021 38 ಅಹಿರಸಂಗ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2018-19 ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:19-11-2021
39 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ, ಬಬಲಾದ, ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-19 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021 40 ರಾಜನಾಳ, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ, ಕೋಟ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 16-2108 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021
    2022  
1 ದೇವೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-32 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 2 ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-09 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022
3 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-21 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 4 ಕೋಟ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-23 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022
5 ಕೋಟ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-03 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 6 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-00 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022
7 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-26 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022 8 ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-14 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022
9 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/202-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-34 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022 10 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-03 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022
11 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-06 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022 12 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-05 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022
13 ಅರ್ಥಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-11 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 14 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 31-15 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022
15 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-00 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 16 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-31 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
17 ಆಥರ್ಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-05 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 18 ಬಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-07 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
19 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-20 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 20 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-34-04-12 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
21 ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-16 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 22 ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-30 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
23 ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-20 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 24 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-06 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
25 ರಾಜನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-10 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 26 ರಾಜನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-20 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
27 ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-13 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 28 ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ), ಇಂಡಿ, ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/32/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-04 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
29 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-19 ದಿನಾಂಕ:29-03-2022 30 ನಾದ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-21 ದಿನಾಂಕ:29-03-2022
31 ಅಹಿರಸಂಗ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-05 ದಿನಾಂಕ:29-03-2022 32 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-06 ದಿನಾಂಕ:19-04-2022
33 ಚೋರಗಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-00 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 34 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-08 ದಿನಾಂಕ:19-04-2022
35 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-21 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 36 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-29 ದಿನಾಂಕ:17-05-2022
37 ಇಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇವೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-26 ದಿನಾಂಕ:17-05-2022 38 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-25 ದಿನಾಂಕ:17-05-2022
39 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-04 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022 40 ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-33 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022
41 ದ್ಯಾಬೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-39 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022 42 ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-28 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022
43 ಹಾಲಳ್ಳಿ, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/37/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 23-20 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022 44 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/38/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-30 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022
45 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-12 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022 46 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ), ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-23 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022
47 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-09 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022 48 ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-15 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022
49 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 44-09 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022 50 ನಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-22 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022
51 ರೇವತಗಾಂವ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-15 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022 52 ರೂಗಿ, ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-19 ದಿನಾಂಕ:28-07-2022
53 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 39-13 ದಿನಾಂಕ:22-08-2022 54 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-13 ದಿನಾಂಕ:22-08-2022
55 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-33 ದಿನಾಂಕ:22-08-2022 56 ಝಳಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-37 ದಿನಾಂಕ:22-08-2022
57 ಜಂಬಗಿ ಎ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-28 ದಿನಾಂಕ:03-09-2022 58 ಸಾವಳಸಂಗ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-20 ದಿನಾಂಕ:03-09-2022
59 ಸೊನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-09 ದಿನಾಂಕ:03-09-2022 60 ಮಣಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-37 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022
61 ಮರಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/32/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-06 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022 62 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-06 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022
63 ಅಗಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-23 ದಿನಾಂಕ:22-09-2022 64 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-35 ದಿನಾಂಕ:22-09-2022
65 ಮರಗೂರ, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಝಳಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-17 ದಿನಾಂಕ:22-09-2022 66 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-33 ದಿನಾಂಕ:17-10-2022
67 ಇಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-29 ದಿನಾಂಕ:17-10-2022 68 ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ)_ಇಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-32 ದಿನಾಂಕ:17-10-2022
69 ಗೋರನಾಳ LAQ/SR/01/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-14 ದಿನಾಂಕ:09-11-2022 70 ನಾಗಠಾಣ LAQ/SR/32/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-27 ದಿನಾಂಕ:09-11-2022
71 ಮುಳಸಾವಳಗಿ LAQ/SR/40/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-30 ದಿನಾಂಕ:08-12-2022 72 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-29 ದಿನಾಂಕ:14-12-2022
    2023  
1 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-08/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-23 ದಿನಾಂಕ:06-01-2023 2 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-17/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-27 ದಿನಾಂಕ:06-01-2023
3 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-15/2021-22 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023_ತಿದ್ದುಪಡಿ 4 ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-22/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 26-14 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023
5 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-20/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-08 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023 6 ನಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-25/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-34 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023
7 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-12/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-39 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023 8 ಬಸವನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-31/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-23 ದಿನಾಂಕ:25-01-2023
9 ಗುಣಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-29 ದಿನಾಂಕ:22-02-2023 10 ಚಡಚಡಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2020-21 ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:24-03-2023
11 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:27-03-2023 12 ಕಡಕೋಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-25-04 ದಿನಾಂಕ:18-05-2023
13 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 45-13 ದಿನಾಂಕ:18-05-2023 14 ನಾಗರಾಳ ಡೋಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/38/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 22-02 ದಿನಾಂಕ:20-05-2023
15 ತಿಳಗೊಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-03 ದಿನಾಂಕ:20-05-2023 16 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2021-22 _ ತಿದ್ದುಪಡಿ_ ದಿನಾಂಕ:12-06-2023