ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಜಮಖಂಡಿ 19(1)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 107-04 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 2 ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 190-23-11 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020
3 ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-26 ದಿನಾಂಕ:04-06-2020 4 ತೊದಲಬಾಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-00 ದಿನಾಂಕ:09-07-2020
5 ತೊದಲಬಾಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-27 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020    
    2021  
1 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 303-39-08 ದಿನಾಂಕ:16-04-2021 2 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-23 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021
3 ಕಲಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-12 ದಿನಾಂಕ:02-07-2021 4  
    2022  
1 ಭಂಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 522317.75 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:21-01-2022 2 ಮಾಚಕನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 78285.62 ಚ.ಮೀ ದಿನಾಂಕ:21-01-2022
3 ಜಕನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 204-17 ದಿನಾಂಕ:21-01-2022 4