ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-00 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 2 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-21 ದಿನಾಂಕ:05-03-2020
3 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-37 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 4 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/63/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 109-36 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
5 ಡೋಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/77/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-14 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 6 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 34-27 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
7 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 44-18 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 8 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/49/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-12 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
9 ಕನ್ನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/64/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 112-00 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 10 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/72/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-01 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
11 ಮಾರಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/120/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-16 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 12 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-31 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
13 ಸರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-34 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 14 ಶೇಗುಣಸಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 122-08 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
15 ಶಿರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 87-11 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 16 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-34 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
17 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-31 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 18 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-16 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
19 ಆಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-11 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 20 ಹಳೆರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/66/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-05 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
21 ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/101/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-00 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 22 ಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/73/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-22 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
23 ಕೂಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/80/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 19-26 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 24 ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2014-15 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-09 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
25 ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/81/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-01 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 26 ನಾಗರಾಳಹುಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/110/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-07 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
27 ಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/106/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-35 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 28 ತಳೇವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/78/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-11 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
29 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-31 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 30 ಝಂಜುರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-25 ದಿನಾಂಕ:12-03-2020
31 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/92/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-18 ದಿನಾಂಕ:19-03-2020 32 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-31 ದಿನಾಂಕ:26-03-2020
33 ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/71/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-10 ದಿನಾಂಕ:26-03-2020 34 ಇಂಗಳಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2014-15 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-01 ದಿನಾಂಕ:26-03-2020
35 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/79/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-13 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020 36 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/110/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-11 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020
37 ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-30 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020 38 ಮಹಾಲಬಾಗಾಯತ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-00 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020 ಕಲಂ 19(1)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ
39 ಮಹಾಲಬಾಗಾಯತ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-21 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020 ಕಲಂ 19(1)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 40 ಜಟ್ಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/135/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-13 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020
41 ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-19 ದಿನಾಂಕ:11-06-2020 42 ಬಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-27 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
43 ಬಾಚಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-12 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 44 ಬಿಳೇಬಾವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-01 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
45 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/47/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 62-09 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 46 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 117-10 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
47 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 16-34 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 48 ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 1-27 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
49 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 32-10 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 50 ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-06 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
51 ಮಸಕನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/37/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-13 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 52 ನಾಗಬೇನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-20 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
53 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/122/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-19 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 54 ಶೆಳ್ಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/38/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-05 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020
55 ಕೇಸಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-24 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 56 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-12 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
57 ಸರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-39 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 58 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-17 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
59 ಡವಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 32-23 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 60 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-39 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
61 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-01 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 62 ತೆಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 33-27 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
63 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-04 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 64 ಅರೇಶಂಕರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/39/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-17 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020
65 ಮೈಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-07 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 66 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-08 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020
67 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-32 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 68 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/134/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-33 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020
69 ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/127/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-33 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 70 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/49/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-14 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020
71 ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-32 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 72 ಕೂಚಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/58/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-33 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020
73 ನಾಗವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/71/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-05 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 74 ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/82/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-17 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
75 ಭಂಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/75/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 49-31 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020 76 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/95/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-02-13 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
77 ಆಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/50/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-14 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020 78 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
79 ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/61/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 71-06 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 80 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/76/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-33 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
81 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 28-38 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 82 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/94/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-17 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
83 ಆಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/69/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-12 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 84 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/64/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-16 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
85 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/6/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-39 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 86 ಸರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/67/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-26 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
87 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/133/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-06 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 88 ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/65/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-32 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
89 ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-25 ದಿನಾಂಕ:    
    2021  
1 ಚರ್ಚಿನಕಲ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-2 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-21 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 2 ಚೀರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/85/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-09 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021
3 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/81/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-10 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 4 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/91/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-06 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021
5 ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/111/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 19-20 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 6 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-20 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021
7 ಅರ್ಜುನಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/60/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 96-11 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 8 ಭೂತನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/85/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-16 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
9 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/75/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 43-16 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 10 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/72/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-37 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
11 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/66/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-08 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 12 ಶಿರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-10 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
13 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/67/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-13 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 14 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/58/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-16 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
15 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/70/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-19 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 16 ಗೋನಾಳ ಪಿ.ಎನ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/91/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-39 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
17 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/69/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 22-26 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 18 ಕುಮಠೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-18 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
19 ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/79/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-24 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 20 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/113/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-32 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
21 ಬುರಾಣಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/59/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-36 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 22 ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/76/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-39 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021
23 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-00 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 24 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-09 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021
25 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/61/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 146-29 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 26 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/68/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-05 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
27 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 27-08 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 28 ಮಮದಾಪೂರ & ಕೊಡಬಾಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/138/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-30 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021
29 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/68/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 73-09 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021 30 ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/65/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 16-22 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021
31 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-38 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021 32 ಇಂಗಳಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-13 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021
33 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 133-29 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021 34 ಇವಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/66/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-17 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021
35 ಖಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-06 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021 36 ಸಂಕನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/63/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 31-06 ದಿನಾಂಕ:22-06-2021
37 ಬಂಟನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/75/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-29 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021 38 ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/73/218-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-24 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021
39 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 35-34 ದಿನಾಂಕ:30-06-2021 40 ಗುಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/70/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-22 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
41 ನೆರಬಂಚಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-33 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 42 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/116/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-11 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021
43 ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-27 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021 44 ಹಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 42-32 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021
45 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/61/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-17 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 ಕಲಂ 19(1)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 46 ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/108/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 63-29 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021
47 ಕನ್ನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/64/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-11 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 ಕಲಂ 19(1)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 48 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 64978.27 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:12-10-2021
49 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 72948.99 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:12-10-2021 50 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/74/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 28-20 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021
51 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-35 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021 52 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 30-25 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021
53 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-18 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021 54 ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-14 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021
55 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-24 ದಿನಾಂಕ:02-11-2021 56 ಕಣಕಾಲ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/69/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 54-26 ದಿನಾಂಕ:02-11-2021
57 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/50/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-39 ದಿನಾಂಕ:02-11-2021 58 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/39/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 31-22 ದಿನಾಂಕ:04-11-2021
59 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/90/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-28 ದಿನಾಂಕ:04-11-2021 60 ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-01 ದಿನಾಂಕ:04-11-2021
61 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/124/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-00 ದಿನಾಂಕ:12-11-2021 62 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/87/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-10 ದಿನಾಂಕ:19-11-2021
63 ಶೇಗುಣಶಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2016-17 ದಿನಾಂಕ:19-11-2021_ತಿದ್ದುಪಡಿ 64 ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/83/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 67-34 ದಿನಾಂಕ:19-11-2021
65 ಬಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-34 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021 66 ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 28-17 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021
67 ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 29-04 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021 68 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-26 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021
69 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-32 ದಿನಾಂಕ:29-11-2021 70 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2016-17 ದಿನಾಂಕ:29-11-2021 ತಿದ್ದುಪಡಿ
71 ಕಾರಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 16-16 ದಿನಾಂಕ:29-11-2021 72 ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-20 ದಿನಾಂಕ:30-11-2021
73 ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-29 ದಿನಾಂಕ:30-11-2021 74 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-07 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021
75 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-06 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021 76 ತಳೇವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/57/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 38-23 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021
    2022  
1 ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-22 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 2 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 23-75 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022
3 ಭೈರವಾಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/88/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-12 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022 4 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/60/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-03 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022
5 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-06 ದಿನಾಂಕ:19-01-2022 6 ಹಗರಗುಂಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 25-16 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
7 ಹಿರೇಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-16 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022 8 ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-27 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022
9 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-00 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022 10 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-33 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022
11 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/106/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-12 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022 12 ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 47-16 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022
13 ಚಿಕ್ಕ ಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-37 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022 14 ಕಾರಜೋಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2020-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-07 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022
15 ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/60/2017-18 ದಿನಾಂಕ:07-04-2022_ತಿದ್ದುಪಡಿ 16 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/217-18 ದಿನಾಂಕ:07-04-2022_ತಿದ್ದುಪಡಿ
17 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-02 ದಿನಾಂಕ:07-04-2022 18 ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/67/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-33 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
19 ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/64/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 33-09 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 20 ಶಿವಣಗಿ-1 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-35 ದಿನಾಂಕ:19-04-2022
21 ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-09 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022 22 ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-21 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022
23 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/80/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-36 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022 24 ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-37 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022
25 ಹಂಚಿನಾಳ ಪಿ.ಎಚ್. ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/84/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-09 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022 26 ಇಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-13 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022
27 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-09 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022 28 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-08 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022
29 ಆಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-01 ದಿನಾಂಕ:03-06-2022 30 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-23 ದಿನಾಂಕ:21-06-2022
31 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/77/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-32 ದಿನಾಂಕ:21-06-2022 32 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-21 ದಿನಾಂಕ:21-06-2022
33 ಹುಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 32-31 ದಿನಾಂಕ:21-07-2022 34 ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 25-33 ದಿನಾಂಕ:21-07-2022
35 ತೋಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-14 ದಿನಾಂಕ:21-07-2022 36 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/21/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-18 ದಿನಾಂಕ:03-08-2022
37 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2020-21 ದಿನಾಂಕ:07-09-2022_ತಿದ್ದುಪಡಿ 38 ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/71/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-09 ದಿನಾಂಕ:07-09-2022
39 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-04 ದಿನಾಂಕ:07-09-2022 40 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-23_488 ಚ.ಮೀ ದಿನಾಂಕ:07-09-2022
41 ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-34 ದಿನಾಂಕ:22-09-2022 42 ಸರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 4-14 ದಿನಾಂಕ:22-09-2022
43 ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-14 ದಿನಾಂಕ:19-10-2022 44 ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/80/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 30-33 ದಿನಾಂಕ:19-10-2022
45 ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/99/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-21 ದಿನಾಂಕ:19-10-2022 46 ಕೋಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-00 ದಿನಾಂಕ:19-10-2022
47 ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/82/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-15 ದಿನಾಂಕ:19-10-2022 48 ಮೂಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 41-36 ದಿನಾಂಕ:31-10-2022
49 ಭೂತನಾಳ LAQ/SR/90/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-20 ದಿನಾಂಕ:09-11-2022 50 ಕೋಲ್ಹಾರ LAQ/SR/101/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-03 ದಿನಾಂಕ:09-11-2022
51 ಕಾಖಂಡಕಿ LAQ/SR/33/2019-20 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ತಿದ್ದುಪಡಿ 52 ಕಪನೂರ LAQ/SR/72/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-34 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022
53 ಮುಳವಾಡ LAQ/SR/07/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-27 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 54 ನರಸಲಗಿ LAQ/SR/62/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-09 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022
55 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ LAQ/SR/06/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-33 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 56 ಇಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್ /04/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 22-22 ದಿನಾಂಕ:28-12-2022
    2023  
1 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-14 ದಿನಾಂಕ:11-01-2023 2 ತಡಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-89/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-38 ದಿನಾಂಕ:11-01-2023
3 ಮಹಾಲಬಾಗಾಯತ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-04/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-35 ದಿನಾಂಕ:17-01-2023 4 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-24/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-34 ದಿನಾಂಕ:17-01-2023
5 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-30/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-03 ದಿನಾಂಕ:13-02-2023 6 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-88/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 32-10 ದಿನಾಂಕ:22-02-2023
7 ಮಹಾಲಬಾಗಾಯತ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-05/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-07 ದಿನಾಂಕ:22-02-2023 8 ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-21/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-22 ದಿನಾಂಕ:27-02-2023
9 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-31/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-04 ದಿನಾಂಕ:27-02-2023 10 ಕೊಡಬಾಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-17/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-18 ದಿನಾಂಕ:27-02-2023
11 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ (ಪಾಶ್ಚಾಪುರ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-01/2019-20 – 92 ಕಟ್ಟಡಗಳು ದಿನಾಂಕ:15-03-2023 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ಆಲಮಟ್ಟಿ 12 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-126/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-19 ದಿನಾಂಕ:23-03-2023
13 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-09/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 0-33 ದಿನಾಂಕ:24-03-2023 14 ಶಿರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-03/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-37 ದಿನಾಂಕ:24-03-2023
15 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-23/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-12 ದಿನಾಂಕ:24-03-2023 16 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-32/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-06 ದಿನಾಂಕ:25-04-2023
17 ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-135/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-10 ದಿನಾಂಕ:25-04-2023 18 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-08/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 24-15 ದಿನಾಂಕ:25-04-2023
19 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-34/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-31 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023 20 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-36/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-34 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023
21 ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-18/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-29 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023 22 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-103/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-18 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023
23 ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-87/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-35 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023 24 ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-16/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-37 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023
25 ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-19/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-10 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023 26 ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-16/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-20 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023
27 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-15/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-35 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023 28 ಡೋಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-97/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-36 ದಿನಾಂಕ:07-09-2023
29 ಹುಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-122/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-32 ದಿನಾಂಕ:11-09-2023 30 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-109/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-13 ದಿನಾಂಕ:11-09-2023
31 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-110/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 40-08 ದಿನಾಂಕ:11-09-2023 32 ರೆಬಿನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-150/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-30 ದಿನಾಂಕ:11-09-2023
33 ಬಿಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-98/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-21 ದಿನಾಂಕ:25-09-2023 34 ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-57/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-29 ದಿನಾಂಕ:07-10-2023
35 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-92/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-17 ದಿನಾಂಕ:07-10-2023 36 ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-19/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-34 ದಿನಾಂಕ:07-10-2023
37 ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-52/2019-20 ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:13-10-2023 38 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-28/2020-21 05-05-08 ದಿನಾಂಕ:25-10-2023
39 ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-47/2021-2 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-13 ದಿನಾಂಕ:03-11-2023 40 ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-92/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-35 ದಿನಾಂಕ:03-11-2023
41 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-104/2021-2 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-18 ದಿನಾಂಕ:03-11-2023 42 ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-152/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-10 ದಿನಾಂಕ:03-11-2023
43 ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-35/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-24 ದಿನಾಂಕ:03-11-2023 44 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-82/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-27 ದಿನಾಂಕ:07-11-2023
45 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-76/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-20 ದಿನಾಂಕ:08-11-2023 46