ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 19(1)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/144/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 408.00 ಚ.ಮೀ, 00-03 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020    
    2021  
1 ಮುರನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/150/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 5279.72 ದಿನಾಂಕ:27-05-2021 2 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-02 ದಿನಾಂಕ:19-07-2021
3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/148/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 50.00 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:04-08-2021 4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/154/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-24 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021
5 ಶೀಗಿಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/162/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-10 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021 6 ಸಿಮೀಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/146/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-01 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021
7 ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-08-00 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 8 ಹೆರಕಲ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/152/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 1-29 ದಿನಾಂಕ:23-08-2021
9 ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/161/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-04 ಪಿಕೆ ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 10 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/145/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-26 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021
11 ವಾರ್ಡ ನಂ:10 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/142/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 8725.86 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 12 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/149/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-00 ದಿನಾಂಕ:12-11-2021
    2022  
1   2