ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬೀಳಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಾಡಗಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-01/2021-22/2347 ದಿನಾಂಕ:02-03-2022, ರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-02/2021-22/2348 ದಿನಾಂಕ:02-03-2022 2 ಕೋವಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಬಿ)/ವಿನಿವ-587/2022-23 ದಿನಾಂಕ:25-11-2022 
3 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಬಿ)/ವಿನಿವ-03/2022-23/2566 ದಿನಾಂಕ:24-03-2023 4