ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮುರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ ನಂ:11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/1229 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-293/2020-21/1319 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-296/2020-21/1322 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಕಲ್ಲ ಸಂ: ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-295/2020-21/1323, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-298/2020-21/1324 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಸೀಮಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-341/2020-21/1388 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021
3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-292/2020-21/76 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-19/2021-22/221 ದಿನಾಂಕ:30-04-2021 4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ:11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-69/2020-21/234 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-69/2021-22/235 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021
5 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಯೂನಿಟ್-2ರ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-343/2020-21/1392 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 6 ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುನಿಟ್-3ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/508 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021, ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2021-22/509 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
7 ಶೀಗೀಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2020-21/997 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 8 ನವನಗರ ಯೂನಿಟ್-03ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-01/2021-22/1775 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021 
9 ಸೂಳಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-09/2021-22/1900 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-19/2021-22/1901 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022 10 ವಾರ್ಡ ನಂ:11 (ಗದ್ದನಕೇರಿ) ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2021-22/2289 ದಿನಾಂಕ:21-02-2022, ಶೀಗಿಕೇರಿ ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2021-22/2290 ದಿನಾಂಕ:21-02-2022, ವೀರಾಪೂರ ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-21/2021-22/2291 ದಿನಾಂಕ:19-02-2022
11 ವಾರ್ಡ ನಂ:11ರ ವೀರಾಪೂರ ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-69/2020-21/2459 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022 12 ಮುಚಖಂಡಿ ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-75/2022-23/578 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022, ಗದ್ದನಕೇರಿ (ವಾರ್ಡ ನಂ:11) ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿ.ಆರ್-23/2021-22/656 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022
13 ವೀರಾಪೂರ ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-21/2021-22/778 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022 14 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ:11ರ ಮುರನಾಳ ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-337/2022-23/1337 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022