ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಯೋಜನೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2021  
1 ಪೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-22 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 2  
    2022  
1 ಇಂಧನಕಲ್ಲ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-32 ದಿನಾಂಕ:10-01-2022 2 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-34 ದಿನಾಂಕ:10-01-2022
3 ತೆಂಗಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-29 ದಿನಾಂಕ:14-01-22 4 ಬೆಳಗುಂಪಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-07 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022
5 ದಂಡೋತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/22/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-10 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022 6 ಕುರಿಕೋಟಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-06 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022
7 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-17 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022 8 ಪೇಠಶಿರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-35 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022
9 ಬೆಣ್ಣೂರ(ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25 /2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-31 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 10 ಬೆಣ್ಣೂರ (ಕೆ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 23-22 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
11 ಧಮ್ಮೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-26 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 12 ಹೆರೂರ(ಕೆ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-04 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
13 ಕಡಬೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-29 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 14 ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/23/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-21 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
15 ಕನ್ನಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-01 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 18 ಮುಪಟಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-30 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
17 ತಡಕಲ್ಲ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-04 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 18 ತೆಂಗಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-37 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
19 ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-21 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 20 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 19-19 ದಿನಾಂಕ:07-06-2022
21 ಆನೂರ, ಕಲ್ಲೂರ, ಘೋಳನೂರ, ಬಿಲ್ಲಾಡ(ಬಿ), ಕೆರಕನಳ್ಳಿ, ಬೇಟಗೇರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 59-26 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022 22