ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 19(1)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಅಗಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/66/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-20 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 2 ಅಗಸನಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/59/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-35 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
3 ಚಿಕ್ಕಹಳಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/94/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-30 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 4 ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/93/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-33 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
5 ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/47/2015-166 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-13 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 6 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/65/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-10-08 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020
7 ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/75/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-20 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020 8 ಕನಕಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/203/2017-HAV-LAQ ಕ್ಷೇತ್ರ 05-22 ದಿನಾಂಕ:08-10-2020
9 ಹಿರೇಬಿದರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/102/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-34 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020 10 ಹಿರೇಬಿದರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/214/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-04-12 ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
11 ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/117/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 34-28-08 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020 12 ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-29 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
13 ಬೂದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-35-01 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 14 ಮಾಳಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/75/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-12-04 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
    2021  
1 ಅಗಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-02 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021 2 ಅಗಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/38/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-35 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021
3 ಕನವಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-35 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021 4 ಹಾವನೂರ-4 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/59/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-11-13 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021
5 ಹೆರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-28 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 6 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-35-08 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
7 ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 21-05-03 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 8 ಅಗಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-18 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021
9 ಮಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/54/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-30 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021 10 ದಿಡಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-34-08 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021
11 ಕುಳೇನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-28 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021 12 ಸಂಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-18 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021
13 ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-19-04 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021 14 ಖಂಡೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/69/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-25 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021
15 ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-22 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021 16 ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-25 ದಿನಾಂಕ:12-07-2021
17 ಹೇರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-03 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021 18 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-38 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021
19 ಸಂಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-21-03 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021 20 ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/67/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-03 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021
21 ಗಂಗಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/115/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-02 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021 22 ಗುಡ್ಡದನ್ವೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-38 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021
23 ಹಲಗೇರಿ, ಮಾಗೋಡ, ಇಟಗಿ, ಕಮದೋಡ, ಮನಕೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-29 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021 24 ವೈ ಟಿ ಹೊನ್ನತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-29 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021
25 ಹೆರೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/37/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-35 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021 26 ಹಿರೇಹುಲ್ಲಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-12 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021
27 ಕೂಸನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-09 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021 28 ಲಕಮಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/34/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-19-08 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021
29 ಸೋಮಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-09 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021 30 ತಮರಿಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/32/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-08-08 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021
31 ವಾಸನ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/36/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-13 ದಿನಾಂಕ:10-11-2021 32 ಕಡೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021 
33 ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-36 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021 34 ಮಾವಿನತೋಪು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-22 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021
35 ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-20 ದಿನಾಂಕ:09-12-2021 36  
    2022  
1 ಅಂಕಸಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/157/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-38-08 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022 2 ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/32/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-21-13 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022
3 ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/35/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-27 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022 4 ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/43/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-04-12 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022
5 ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/49/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-24 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022 6 ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/60/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-35 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022
7 ಗುಡಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/69/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-18 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 8 ಗುತ್ತಲ-1 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/73/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-00 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
9 ಹಿರೇಮೂಗನೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-19-08 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 10 ಹಿರೇಮೊರಬ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-04 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
11 ಇಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-04 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 12 ಕಡೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/59/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-09 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
13 ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/70/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-35 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 14 ಕೀರಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/33/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-14-06 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
15 ಕುಡಪಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 19-16 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 16 ಕುಡಪಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-38 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
17 ಕುಡಪಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/46/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-14 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 18 ಕುದರಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/70/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-36 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
19 ಮಕರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-27 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 20 ಮಾಳನಾಯಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/68/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-03-10 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
21 ಮಾವಿನತೋಪು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-16-08 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 22 ನೇಶ್ವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-36 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
23 ಪರ್ವತಸಿದ್ದಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-09 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 24 ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/32/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-17 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
25 ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-03-04 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 26 ಶಿರಗಂಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-11-08 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
27 ಶಿರಗಂಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/47/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-14 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 28 ಶಿರಗಂಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-08-12 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022
29 ಐರಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/80/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-16 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 30 ಮೈದೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/50/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-17-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
31 ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-09-07 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 32 ಬೇಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-12-04 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
33 ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/158/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-12-04 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 34 ಕುಪ್ಪೇಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/107/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
35 ಗೌರಾಪುರ(ಮ) ಆಡೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/63/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-13 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 36 ದಿಡಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-39-05 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
37 ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/45/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-00-12 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 38 ಮಾವಿನತೋಪು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-15 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
39 ಮಕರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/57/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-22-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 40 ಕುದರಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/138/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-15-04 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
41 ಬೇಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/169/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-17-04 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 42 ಅಂಕಸಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/159/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-26-04 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
43 ಯಕಲಾಸಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/72/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 23-08-04 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 44 ಹಲಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/37/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-07 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
45 ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/81/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-34-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 46 ಕುಪ್ಪೇಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-14-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
47 ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-27 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 48 ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/119/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 30-06 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
49 ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/160/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-35-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 50 ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-15 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
51 ಹಿರೇಕಬ್ಬಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-20 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 52 ನಿಟ್ಟೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-22-12 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
53 ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-06 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 54 ಐರಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/108/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 13-34 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
55 ಹರನಗಿರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/57/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-08 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 56 ಕುಳೇನೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 29-34-01 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
57 ವೈ ಟಿ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/103/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-23 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022 58 ಮುದೇನೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-07 ದಿನಾಂಕ:02-02-2022
59 ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-34-04 ದಿನಾಂಕ:03-02-2022_ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 60 ಅಂಕಸಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-08 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022
61 ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/88/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-26 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 62 ಅರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/92/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 29-38 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022
63 ಗೌರಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/87/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-12 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 64 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-06-08 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022
65 ಹೊಳೆಅನ್ವೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/58/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-35 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 66 ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/80/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-28 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022
67 ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/91/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-01 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 68 ಕೋಟಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/85/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-20-03 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022
69 ಕುಡಪಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/44/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-35 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 70 ಕಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/83/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-29 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022
71 ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/61/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-01 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 72 ದೇವಗಿರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/58/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 41-22-08 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
73 ದೇವಿಹೊಸೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-20 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 74 ಕೊಣನತಂಬಿಗೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/40/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-25 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
75 ಮಾಚಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/41/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-00-08 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 76 ರಾಮಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/123/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-39-08 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
77 ಶಿದ್ದೇವಿಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-29-04 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 78 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಎಂ.ಎಂ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/84/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-24 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022