ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2021  
1 ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ & ಹಾರೋಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/215_2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-28 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 2 ಡೋಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-34 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
3 ಶಾಖರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/193/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-10 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 4 ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/179/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-26 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021
5 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-33 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 6 ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/178/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-31 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021
7 ಬೀಡನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-38 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 8 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/82/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-24 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021
9 ಬಿಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-19 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021 10 ಮೈನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-34 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021
    2022  
1 ಬರದೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-33 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 2 ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಅಡವಿಸೀಮಾಪುರ, ಸಂಭಾಪುರ & ಪಾಪನಾಶಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/78/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 30-35-03 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022
3 ಕಳಸಾಪುರ,ಗದಗ, ಆಸುಂಡಿ, ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ, ಹುಲಕೋಟಿ & ಹಿರೇಹಂದಿಗೊಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 22-21-15-08 ದಿನಾಂಕ:14-02-2022 4 ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/101/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 03ಎ-00ಗುಂ-14ಸೇ ದಿನಾಂಕ:17-03-2022
5 ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/97/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 46-00-00-89 ದಿನಾಂಕ:29-03-2022 6 ಬಿದರಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-38 ದಿನಾಂಕ:10-05-2022
7 ಮೇವುಂಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/77/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 44-15 ದಿನಾಂಕ:10-05-2022    
    2023  
1 63-ಹಾಳ್-ತಿಮ್ಲಾಪೂರ, 63-ತಿಮ್ಲಾಪೂರ, ನವಲಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-81-2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 30ಎ-47ಸೇ ದಿನಾಂಕ:19-01-2023 2 ಮುದೇನೂರು, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳಗುಂದಿ & ದಾಸರಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-35/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 92ಎ-08ಸೇ ದಿನಾಂಕ:22-02-2023
3 ವಡವಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-05/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-01 ದಿನಾಂಕ:22-02-2023 4 ಇಟಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-06/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-15 ದಿನಾಂಕ:02-03-2023
5 ಡಂಬಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-30/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-24 ದಿನಾಂಕ:05-04-2023 6 ವಿಠಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-16/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 5224.01 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:06-04-202
7 ಕಲ್ಲಾಗನೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-79/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 26-13 ದಿನಾಂಕ:22-05-2023 8 ಡೋಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-04/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-03 ದಿನಾಂಕ:16-11-2023
9 ಮುಂಡವಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-89/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 33-39-08 ದಿನಾಂಕ:16-11-2023 10 ವಿಠಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-09/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-30 ದಿನಾಂಕ:16-11-2023
11 ಹಾರೋಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-11/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 1-23 ದಿನಾಂಕ:15-12-2023    
    2024  
1 ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್/10/2022-23 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-17 ದಿನಾಂಕ: 16-03-2024 2 ಪೇಠಾಲೂರ & ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್/35/2023-24 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-18 ದಿನಾಂಕ: 16-03-2024