ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 19(1)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2021  
1 ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ & ಹಾರೋಗೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/215_2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-28 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 2 ಡೋಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-34 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021
3 ಶಾಖರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/193/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-10 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 4 ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/179/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-26 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021
5 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-33 ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 6 ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/178/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-31 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021
7 ಬೀಡನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/42/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-38 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 8 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/82/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-24 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021
9 ಬಿಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-19 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021 10 ಮೈನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/25/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-34 ದಿನಾಂಕ:07-10-2021
    2022  
1 ಬರದೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-33 ದಿನಾಂಕ:11-01-2022 2 ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಅಡವಿಸೀಮಾಪುರ, ಸಂಭಾಪುರ & ಪಾಪನಾಶಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/78/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 30-35-03 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022