ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ವಿಭಾಗ. ಅಥಣಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಭಾಗ-5 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2013-14 ಕ್ಷೇತ್ರ 9755.08 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 2 ತಮದಡ್ಡಿ ಭಾಗ-3 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 466-89 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:22-10-2020
3 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಭಾಗ-5 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2013-14 ಕ್ಷೇತ್ರ 10100.20 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:10-12-2020_ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ    
    2021  
  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ    
    2022  
1 ಅಥಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 100-39-00-11 ದಿನಾಂಕ:09-05-2022    
    2023  
1 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಭಾಗ-8 ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-20/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 87.77 ಚ.ಮೀ., ದಿನಾಂಕ:05-10-2023 2