ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸವಣೂರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಗುಡ್ಡದಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2014-15 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-00-08 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 2 ಸವಣೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-32-10 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020
    2021  
  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇರುವದಿಲ್ಲ    
    2022  
1 ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-18 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 2 ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-02 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
3 ಸೋಮಸಾಗರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 14-04-04 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 4 ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 16-25-08 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022