ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 19(1)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 11-08 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020    
    2021  
1 ಅನಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 27-35 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021 2 ಇದ್ದಲಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/04/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 15-01 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
3 ಅನುಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 27-35 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 ಕಲಂ 19(1)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 4 ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/03/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-24 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
5 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 86-25 ದಿನಾಂಕ:19-11-2021 6 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/07/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-33 ದಿನಾಂಕ:19-11-2021
7 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ & ಬೆಳಗಲ್ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-17 ದಿನಾಂಕ:28-12-2021 8  
    2022  
1 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/06/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-20-08 ದಿನಾಂಕ:06-04-2022 2