ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

 

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-120/2018-19/807 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 2 ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-118/2018-19/819 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
3 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2017-18/821 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 4 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-262/2017-18/863 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
5 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-263/2017-18/865 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 6 ಭೂತನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-235/2017-18/867 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
7 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-264/2017-18/869 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 8 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-236/2017-18/871 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
9 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-117/2017-18/872 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 10 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-141/2017-18/596 ದಿನಾಂಕ:22-09-2018
11 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-47/2018-19/79 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019 12 ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-99/2019-20/598 ದಿನಾಂಕ:11-07-2019
13 ಕಗ್ಗೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-115/2018-19/719 ದಿನಾಂಕ:26-07-2019 14 ಜಂಬಗಿ ಎ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-38/2018-19/112 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
15 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-33/2018-19/118 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 16 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2019-20/935 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
17 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-61/2018-19/941 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 18 ನಾಗಠಾಣಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-91/2018-19/1001 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
19 ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2018-19/1225 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 20 ಮಧಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1257 ದಿನಾಂಕ:03-11/12-2019
21 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-29/2017-18/1446 ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 22 ನಾಗಠಾಣಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-33/2017-18 ದಿನಾಂಕ:01-01-2020
23 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2/2019-20/1463 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020 24 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-902/2019-20/1477 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019/06-01-2020
25 ನಾಗಠಾಣ, ಜಂಬಗಿ ಎ, ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-30/2017-18/1711, 38/2018-19/1878, 117/2018-19/1894 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 26 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2019-20/3215 ದಿನಾಂಕ:20-04-2020
27 ಕಸಬಾ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2019-20/24 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 28 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-135/2020-21/288 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಅರ್ಜುಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-180/2019-20/295 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಕುಮಠೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-261/2017-18/301 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020
29 ಮಧಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/449 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-160/2020-21/451 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 30 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-147/2019-20/472 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020,ಚಿಕ್ಕಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-146/2019-20/473 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020
31 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2019-20/675 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-91/2018-19/725 ದಿನಾಂಕ;27-11-2020 32 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-48/2020-21/802 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
33 ಬುರಾಣಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2020-21/950 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2019-20/967 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 34 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-368/2020-21/975 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-188/2019-20/978 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
35 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2019-20/1115 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ತೊನಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-4/2019-20/1132 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021 36 ಮಿಂಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-23/2020-21/1364 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
37 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-/2019-20/187 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-/2019-20/192 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021 38 ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-188/2019-20/414 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2020-21/415 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021
39 ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/545 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 40 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-79/2020-21/621 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-61/2020-21/626 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021
41 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/952 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 42