ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-126/2018-19/94 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019 2 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-263/2018-19/95 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019
3 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-262/2018-19/96 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019 4 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿಸಿಆರ್-123/2018-19/97 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019
5 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-93/2016-17/584 ದಿನಾಂಕ:02-08-2018 6 ಬುರಾಣಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-72/2017-18/580 ದಿನಾಂಕ: 05-09-2018
7 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9ಬಿ/ಸಿಆರ್-71/2017-18/581 ದಿನಾಂಕ:05-09-2018 8 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-136/2018-19/846 ದಿನಾಂಕ:18-11-2018
9 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-124/2018-19/849 ದಿನಾಂಕ:06-10-2018 10 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2018-19/918 ದಿನಾಂಕ:30-11-2018
11 ಜಂಬಗಿ ಎ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-27/2017-18/962 ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 12 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿಸಿಆರ್-141/2017-18/990 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
13 ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-118/2018-19/991 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 14 ಕಗ್ಗೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-125/2018-19/1131 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019
15 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-125/2018-19/1132 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019 16 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-264/2017-18/1133 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019
17 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-28/2017-18/978 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 18 ನಾಗಾಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-23/2017-18/1029 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
19 ದ್ಯಾಬೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-24/2017-18/1030 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 20 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-117/2018-19/1162 ದಿನಾಂಕ:19-02-2019
21 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-236/2017-18/1164 ದಿನಾಂಕ:16-02-2019 22 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-30/2017-18/700 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
23 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-58/2017-18/247 ದಿನಾಂಕ:03-08-2017 24 ಮಧಬಾವಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-73/2017-18/248 ದಿನಾಂಕ:02-08-2017
25 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-72/2017-18/249 ದಿನಾಂಕ:29-07-2017 26 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-35/2018-19/757 ದಿನಾಂಕ:29-08-2019
27 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-47/2018-19/777 ದಿನಾಂಕ:09-08/09-2019 28 ಕನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-37/2018-19/1039 ದಿನಾಂಕ:25-10-2019
29 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-02/2019-20/1198 ದಿನಾಂಕ:30-10-2019 30 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2018-19/1305 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
31 ಶಿರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-291/2017-18/1311 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 32 ಶೇಗುಣಶಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-61/2017-18/ ದಿನಾಂಕ:18-12-2019
33 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-61/2018-19/1313 ದಿನಾಂಕ:18-11/12-2019 34 ಜಂಬಗಿ ಎ. ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-38/2018-19/3233 ದಿನಾಂಕ:14-05-2020
35 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-91/2018-19/96 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-59/2019-20/146 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020 36 ಗುಣಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-80/2019-20/399 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020