ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ 31 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಜಾಲವಾದ LAQ_SR_19/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-09/2018-19/443 ದಿನಾಂಕ 27-10-2018 2 ಶಿವಣಗಿ LAQ_SR_54/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-26/2018-19/503 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018