ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ 23 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಜಾಲವಾದ LAQ/SR_19/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-09/2018-19/442 ದಿನಾಂಕ 27-10-2018