ಮುಚ್ಚಿ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/40 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 2 ಕೋಠಾ, ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/2018-19/45 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019
3 ಕಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2018-19/951 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019 4 ಗುರಗುಂಟಾ, ಚಿಕ್ಕಲದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-75/2018-19/985 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
5 ಗೋನವಾರ, ಸರ್ಜಾಪೂರ, ಕುಪ್ಪಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-73/2018-19/986 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 6 ಗೌಡೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-95/2018-19/1324 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019
7 ಕೋಠಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2019-20/1325 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 8 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2019-20/1341 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
9 ಕರಡಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/1659 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 10 ಮಾಚನೂರ, ಯಲಗಟ್ಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2019-20/3304 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 </td
11 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2019-20/74 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 12 ಬಂಡೆಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-59/2019-20/313 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020