ಮುಚ್ಚಿ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೋಠಾ, ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/229 ದಿನಾಂಕ:25-06-2019 2 ಕಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/426 ದಿನಾಂಕ:06-07-2019
3 ಗೋನವಾರ, ಸರ್ಜಾಪೂರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-73/2018-19/705 ದಿನಾಂಕ:12-07-2019 4 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಮೇದಿನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-60/2019-20/3374 ದಿನಾಂಕ:10-06-2020
5 ಬಂಡೆಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-59/2019-20/151 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಗೌಡೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-95/2018-19/342 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020 6 ಕರಡಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/775 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020
7 ಚಿತ್ರನಾಳ, ಮಾವನಬಾವಿ, ಭೂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-18/2020-21/350 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 8 ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-15/2020-21/353 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021
9 ಕಳ್ಳಿಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಹುನಕುಂಟಿ, ಗುಂಡುಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-17/2020-21/482 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 10 ಹಿರೇಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-6/2021-22/862 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಚಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2021-22/865 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-3/2021-22/866 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
11 ಭೂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2021-22/1208 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಗುಂಡುಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-9/2021-22/1121 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-5/2021-22/1212 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-13/2021-22/1213 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಕಳ್ಳಿಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-10/2021-22/1214 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಮಾವಿನಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-11/2021-22/1215 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, 12