ಮುಚ್ಚಿ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಗಲಗಾ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 28/08/2014 2 ಹರೇಬುನ್ನೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 06/09/2014
3 ಕೆ.ಇರಬಗೇರಾ LAQ/SR_6/2014_15 Dt: 22/09/2014 4 ಮೇದಿನಾಪೂರ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 25/06/2014
5 ನವಲಗುಡ್ಡ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 22/09/2014 6 ಸುಲದಗುಡ್ಡ LAQ/SR_4/2014_15 Dt: 30/09/2014
7 ತೋರಬೆಂಚಿ,ಹಿರೇಉಪ್ಪಿರಿ LAQ/SR_8/2014_15 Dt: 28/06/2014 8 ವೆಂಗಲಾಪೂರ ದೇವಗುರ್ಗ LAQ/SR_5/2014_15 Dt: 25/06/2014
9 ಹಿರೇಬೂದೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 06/09/2014 10 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ LAQ/SR_4/2014_15 Dt: 07/09/2014
11 ಕೇ ಇರಬಗೇರಾ LAQ/SR_06/2014_15 Dt: 29/09/2014 12 ಸೊಲದಗುಡ್ಡLAQ/SR_04/2014_15 Dt: 29/09/2014
13 ವೆಂಗಲಾಪೂರ, ದೇವದುರ್ಗಾ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 25/06/2014 14 ಠಾಣಗುಂದಿ, ಅರಕೇರಾ(ಬಿ)_ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 22/06/2015
15 ವಿಶ್ವಾಸನಗರ, ಠಾಣಗುಂದಿ_ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕ LAQ/SR_05/2015_16 Dt: 09/09/2015 16 ಕೊಲ್ಲೂರು LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 24/06/2015
17 ಪರಂಪೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 10/08/2015 18 ಸಾದನಾಪೂರ, ನಾಗರಹಳ್ಳಿ,ಬಿಲಿವಾರ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 30/04/2015
19 ವಡ್ನಳ್ಳಿ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 22/06/2015 20 ಯರಡೊನಾ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 04/12/2015