ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 25 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-38/2018-19/696 ದಿನಾಂಕ: 15-07-2019 2 ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-178/2016-17/979 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
3 ಚಂದ್ರಬಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-120/2017-18/981 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 4 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-188/2016-17/983 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
5 ಕಟ್ಲಟಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-186/2016-17/987 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 6 ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-129/2017-18/1342 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
7 ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2017-18/176 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-120/2017-18/178 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020 8 ಅರಷಿಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/462 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020, ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-178/2016-17/464 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020