ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರಶಿಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ,ಮೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/103 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 2 ರಾಯಚೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-82/2018-19/104 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
3 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/106 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 4 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ ಸಿಆರ್-80/2018-19/218 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
5 ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/939 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 6 ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-91/2018-19/940 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
7 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-84/2018-19/945 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 8 ಹಾಳವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85/2018-19/947 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
9 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/950 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 10 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/982 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
11 ಜಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/984 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 12 ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/989 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
13 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-87/2018-19/990 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 14 ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-78/2018-19/992 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
15 ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8(ಎ)/2018-19/1653 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 16 ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/1762 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
17 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/1889 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 18 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/3376 ದಿನಾಂಕ:24-06-2020, ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/3375 ದಿನಾಂಕ:26-06-2020
19 ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/03 ದಿನಾಂಕ:22-06-2020, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/04 ದಿನಾಂಕ:22-06-2020 20 ಪೋತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/172 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020