ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರಶಿಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ,ಮೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/103 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 2 ರಾಯಚೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-82/2018-19/104 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
3 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/106 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 4 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ ಸಿಆರ್-80/2018-19/218 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
5 ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/939 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 6 ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-91/2018-19/940 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
7 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-84/2018-19/945 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 8 ಹಾಳವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85/2018-19/947 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
9 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/950 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 10 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/982 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
11 ಜಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/984 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 12 ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/989 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
13 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-87/2018-19/990 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 14 ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-78/2018-19/992 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
15 ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8(ಎ)/2018-19/1653 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 16 ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/1762 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
17 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/1889 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 18 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/3376 ದಿನಾಂಕ:24-06-2020, ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/3375 ದಿನಾಂಕ:26-06-2020
19 ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/03 ದಿನಾಂಕ:22-06-2020, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/04 ದಿನಾಂಕ:22-06-2020 20 ಪೋತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/172 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020
21 ಜಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/463 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 22 ಇಬ್ರಾಹಿಂದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-79/2018-19/638 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/639 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಆತ್ಕೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/640 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಕೊಡ್ಲೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-90/2018-19/640 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/642 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85(ಎ)/2018-19/643 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/644 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/645 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020,
23 ಪೊತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/783 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020, ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-88/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020 24 ಸಗಮಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-92/2018-19/990 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
25 ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-9/2020-21/155 ದಿನಾಂಕ:27-04-2021, ಜೇಗರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-11/2020-21/156 ದಿನಾಂಕ:27-04-2021 26 ದೇವಸಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-10/2020-21/504 ದಿನಾಂಕ09-07-2021, ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2020-21/505 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021, ಯದ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2020-21/506 ದಿನಾಂಕ09-07-2021
27 ರಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-02/2020-21/1136 ದಿನಾಂಕ:24-09-2021 28