ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರಷಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ, ಮೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 2 ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-78/2018-19/198 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
3 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/1252 ದಿನಾಂಕ:18-03-2019 4 ರಾಯಚೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-82/2018-19/767 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019
5 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:30-08-2019 6 ಹಾಳವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85/2018-19/1192 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019
7 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-87/2018-19/1193 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019 8 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-84/2018-19/1267 ದಿನಾಂಕ:03-12-2019
9 ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-91/2018-19/1268 ದಿನಾಂಕ:02-12-2019 10 ಶಾಖಾವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/109 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020, ಗಣಮೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/111 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020, ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/113 ದಿನಾಂಕ:11-07-2020, ಕೂಡ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-90/2018-19/130 ದಿನಾಂಕ:06-07-2020, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-79/2018-19/131 ದಿನಾಂಕ:06-07-2020, ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/132 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020, ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85(ಎ)/2018-19/133 ದಿನಾಂಕ:06-07-2020, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/150 ದಿನಾಂಕ:07-07-2020,
11 ಯದ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2020-21/771 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-09/2020-21 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-13/2020-21/773 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ದೇವಸೂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-10/2020-21/776 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಜೇಗರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-11/2020-21/778 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 12 ಪೋತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/841 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
13 ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-88/2018-19/1097 ದಿನಾಂಕ:06-12-2020 14