ಮುಚ್ಚಿ

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಚೋಲಾ, ತಳಕ, ತರಕಸಪೇಠ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-0/2017-18/211 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 2 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-75/2016-17/4276 ದಿನಾಂಕ: 24-02-2018
3 ಅಚೋಲಾ, ಬನ್ನಟ್ಟಿ (ಯಾದಗಿರಿ/ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-85/2017-18/827 ದಿನಾಂಕ: 11-10-2019 4 ಚಿನ್ನಾಕರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-16/2018-19/911 ದಿನಾಂಕ: 16-10-2019
5 ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-17/2018-19/1240 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 6 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕೆಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-573/2018-19/1241 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019
7 ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2018-19/1242 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 8 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-5/2020-21/635 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಅಚೋಲಾ, ತಳಕ, ತರಕಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-7/2018-19/636 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
9 ತುಮಕೂರ, ಯಾದಗಿರಿ ಬಿ. ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-37/2019-20/606 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020 10 ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-172/2020-21/627 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
11 ಅರಕೇರಾ ಬಿ. ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ, ಖಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-09/2020-21/1163 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 12 ಅರಕೇರಾ ಬಿ. ದರಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-64/2020-21/1320 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021
13 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ), ಬಸವಂತಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-23/2020-21/243 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 14 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-323/2020-21/315 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ಯದಲಾಪೂರ, ಮಿನಾಸಪೂರ, ನಾಗಲಾಪೂರ, ಲಿಂಗೇರಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-452/2020-21/316 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-73/2020-21/317 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-172/2020-21/319 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
15 ಎಮ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಯಾದಗಿರಿ(ಕೆ) & ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-70/2020-21/1390 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 16 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-55/2020-21/643 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/646 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021