ಮುಚ್ಚಿ

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-48/2017-18/996 ದಿನಾಂಕ:24-12-2018 2 ಯಾದಗಿರಿ (ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-19/2018-19/86 ದಿನಾಂಕ:04-06-2019
3 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ವೆಂಕಟೇಶನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-1 /2019-20/87 ದಿನಾಂಕ:04-06-2019 4 ನಾಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ವಡ್ನಳ್ಳಿ,ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ, ಅಚೋಲಾ-ತಳಕ-ತರಕಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-17/18-19/1541, 18/18-19/1542,07/18-19/1921 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
5 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕಂಚಿಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-573/2018-19/3328 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020 6 ಅರಕೇರಾ (ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-5/2020-21/929 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020, ಅರಕೇರಾ (ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಖಾನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-9/2020-21/930 ದಿನಾಂಕ:18-12-2020
7 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-8/2020-21/1010 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021, ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಅಚೋಲಾ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-7/2020-21/1011 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 8 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನವ-323/2020-21/239 ದಿನಾಂಕ:29-04-2021
9 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/334 ದಿನಾಂಕ:03-06-2021 10