ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿಕೆ LAQ/SR_09/2013_14 Dt: 14/11/2014 2 ಲೋಕಾಪೂರ LAQ/SR_10/2014_15 Dt: 14/11/2014
3 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_06/2013_14 Dt: 14/11/2014 4 ಬದ್ನೂರ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 10/12/2014
5 ಚಿಕ್ಕೂರ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 24/11/2014 6 ಲೋಕಾಪೂರಚೌಡಾಪೂರ LAQ/SR_04/2013_14 Dt: 07/11/2014
7 ಮುಧೋಳ LAQ/SR_07/2014_15 Dt: 28/02/2014 8 ಮುಧೋಳ LAQ/SR_09/2014_15 Dt: 07/11/2014
9 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 30/04/2015 10 ಬುದ್ನಿ ಬಿಕೆ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 14/05/2015
11 ಜನ್ನೂರ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 30/05/2015 12 ರೂಗಿ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 30/05/2015
13 ಚಿತ್ರಬಾನುಕೋಟೆ LAQ/SR_06/2015_16 Dt: 22/06/2015 14 ಭಂಟನೂರ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 30/06/2015
15 ಬಿದರಿ LAQ/SR_19/2015_16 Dt: 21/07/2015 16 ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ LAQ/SR_22/2015_16 Dt: 21/07/2015
17 ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_09/2015_16 Dt: 25/09/2015 18 ಗುಲಗಾಲ, ಜಂಬಗಿ LAQ/SR_34/2015_16 Dt: 15/09/2015
19 ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt: 15/09/2015 20 ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ LAQ/SR_13/2015_16 Dt: 10/09/2015
21 ಬುದ್ನಿ ಕೆ.ಡಿ LAQ/SR_45/2015_16 Dt: 13/11/2015 22 ಲೋಕಾಪೂರ LAQ/SR_4/2015_16 Dt: 09/11/2015
23 ಚಿಕ್ಕೂರ LAQ/SR_46/2015_16 Dt: 06/01/2016 24 ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿಕೆ(ಕಟ್ಟಡಗಳು)LAQ/SR_23/2015_16 Dt: 06/01/2016