ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-07/2018-19/213 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 2 ಮಾಚಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/892 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019