ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-06/2018-19/983 ದಿನಾಂಕ:24-12-2018 2 ಕಸಬಾಜಂಬಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ/ಸಿಆರ್- /2016-17/2016 ದಿನಾಂಕ:19-7-2017