ಮುಚ್ಚಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರೆಮುರಾಳ LAQ/SR_67/2014_15 Dt: 21/11/2014 2 ಹಡಲಗೇರಿ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 31/07/2014
3 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_48/2012_13 Dt: 30/07/2014 4 ಶಿರೋಳ LAQ/SR_35/2014_15 Dt: 31/07/2014
5 ತಮದಡ್ಡಿ LAQ/SR_27/2014_15 Dt: 24/07/2014 6 ಚೊಂಡ LAQ/SR_81/2013_14 Dt: 08/07/201
7 ಹಳ್ಳೂರ LAQ/SR_82/2013_14 Dt: 08/07/2014 8 ಮಕಿಹಾಳ LAQ/SR_22/2014_15 Dt: 11/07/2014
9 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_74/2014_15 Dt: 15/12/2014 10 ಲೋಟಗೇರಿ LAQ/SR_33/2014_15 Dt: 03/12/2014
11 ಜಕ್ಕೇರಾಳ LAQ/SR_84/2014_15 Dt: 03/01/2015 12 ಕೊಣ್ಣೂರು LAQ/SR_98/2014_15 Dt: 12/02/2015
13 ಮಡಿಕೇಶ್ವರ LAQ/SR_99/2014_15 Dt: 03/02/2015 14 ಹಡಗಿನಾಳ LAQ/SR_82/2014_15 Dt: 05/05/2015
15 ಜಲಪೂರ LAQ/SR_105/2014_15 Dt:30/04/2015 16 ಮೂಕಿಹಾಳ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 05/05/2015
17 ನಾಲತವಾಡ LAQ/SR_121/2014_15 Dt: 11/05/2015 18 ಟಕ್ಕಳಕಿ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 11/05/2015
19 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 08/05/2015 20 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳLAQ/SR_04/2015_16 Dt: 14/05/2015
21 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_110/2014_15 Dt: 26/05/2015 22 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_111/2014_15 Dt: 26/05/2015
23 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_112/2014_15 Dt: 26/05/2015 24 ಜಕ್ಕೆರಾಳ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 08/06/2015
25 ಜಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 08/06/2015 26 ನಾಲತವಾಡ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 18/05/2015
27 ದೇವರ ಹುಲಗಬಾಳ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 24/06/2015 28 ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಎಚ್ LAQ/SR_06/2015_16 Dt: 24/06/2015
29 ಹುಲ್ಲೂರ LAQ/SR_02/2014_15 Dt: 22/06/2015 30 ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt: 22/06/2015
31 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_104/2014_15 Dt: 22/06/2015 32 ಕ್ಯಾತನಡೋಣಿ LAQ/SR_108/2014_15 Dt: 22/06/2015
33 ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ LAQ/SR_56/2015_16 Dt: 22/06/2015 34 ಚರ್ಚಿನಕಲ್ LAQ/SR_68/2014_15 Dt: 01/09/2015
35 ಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 12/08/2015 36 ಮಾದನಾಳ LAQ/SR_40/2015_16 Dt: 18/08/2015
37 ಶಿರೋಳ LAQ/SR_41/2014_15 Dt: 18/08/2015 38 ಶಿರೋಳ LAQ/SR_122/2014_15 Dt: 05/09/2015
39 ಬಳಬಟ್ಟಿ LAQ/SR_61/2014_15 Dt: 21/07/2015 40 ಗುಡದಿನ್ನಿ LAQ/SR_07/2010_11 Dt: 31/12/2015
41 ಕುಂಟೋಜಿ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 14/01/2016 4 2 ಜಂಗಮ ಮುರನಾಳ LAQ/SR_104/2015_16 Dt: 23/04/2016
43 ಕೋಳುರು LAQ/SR_90/2014_15 Dt: 28/06/2016 4 4 ಜಟ್ಟಗಿ ಚುಲುಮಿ LAQ/SR_165/2014_15 Dt: 28/09/2016
45 ಬಸರಖೊಡ LAQ/SR_46/2016_17 Dt: 20/01/2017 46 ಜಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_40/2016_17 Dt: 23/11/2016