ಮುಚ್ಚಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-119/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 2 ಗುಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-138/2018-19/816 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
3 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-70/2017-18/820 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 4 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-68/2017-18/828 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018
5 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-66/2017-18/829 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018 6 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-239/2017-18/862 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
7 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-240/2017-18/866 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 8 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/870 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
9 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-18/2017-18/793 ದಿನಾಂಕ:15-10-2018 10 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-121/2018-19/207 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
11 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-238/2017-18/216 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 12 ಮಾವಿನಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-285/2017-18/244 ದಿನಾಂಕ:29-06-2019
13 ಜಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/933 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 14 ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-513/2019-20/937 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
15 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-514/2019-20/938 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 16 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-512/2019-20/942 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
17 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-51/2019-20/977 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 18 ಭೈಲಕುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1140 ದಿನಾಂಕ:08-10/11-2019
19 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1227 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 20 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-674/2019-20/1449 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
21 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-673/2019-20/1450 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019 22 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2018-19/3015 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
23 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-99/2019-20/3018 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 24 ಕೇಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-100/2019-20/3019 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
25 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-101/2019-20/3020 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 26 ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-102/2019-20/3022 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
27 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2019-20/1494 ದಿನಾಂಕ:10-01-2019/10-01-2020 28 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-889/2019-20/1507 ದಿನಾಂಕ:10-01-2019/10-01-2020
29 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/1440 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019 30 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2019-20/1979 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ನಾಲತ್ತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1008/2019-20/1992 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/3291 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1072/2019-20/3310 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಬಿದರಿಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1075/2019-20/3316 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1073/2019-20/3317 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 & ಮದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2019-20/3319 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020
31 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-109/2019-20/22 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಕಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-144/2019-20/27 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-118/2019-20/29 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2019-20/30 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-120/2019-20/31 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2019-20/32 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 32 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/286 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/294 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020
33 ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/446 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/448 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 ಮತ್ತು ಕೋಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-195/2020-21 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 34 ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-190/2019-20/541 ದಿನಾಂಕ:02-11-2020, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/546 ದಿನಾಂಕ02-11-2020, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-73/2017-18/609 ದಿನಾಂಕ05-11-2020, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-55/2017-18/610 ದಿನಾಂಕ05-11-2020
35 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2019-20/673 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಚರ್ಚಿನಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-153/2019-20/677 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 36 ಹಗರಗೊಂಡ-1 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-125/2019-20/804 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
37 ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2020-21/951 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನವ-1/2019-20/956 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2020-21/965 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 & ಕಾರಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-8/2019-20/967 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 38 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2019-20/970 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-194/2019-20/972 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021
39 ಗೊನಾಳ ಪಿ.ಎನ್. ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-107/2019-20/1124 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-432/2020-21/1131 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021 40 ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/184 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-42/2020-21/189 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-190/2019-20/190 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಗುಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2020-21/193 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2020-21/194 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2020-21/199 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಬಿದರಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-70/2020-21/203 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/205 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021
41 ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/400 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2020-21/402 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2020-21/404 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಕಾರಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-8/2019-20/405 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-194/2019-20/406 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-289/2017-18/409 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021, ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/413 ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 42 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2019-20/548 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
43 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-63/2019-20/627 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 44 ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-46/2020-21/708 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/709 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/711 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-73/2020-21/713 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2020-21/717 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಅಡವಿಸೊಂನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2020-21/715 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2020-21/715 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2020-21/717 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
45 ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-122/2019-20/949 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-125/2019-20/950 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 46 ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2020-21/1251 ದಿನಾಂಕ01-10-2021
47 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2020-21/1250 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021 48