ಮುಚ್ಚಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-119/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 2 ಗುಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-138/2018-19/816 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018
3 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-70/2017-18/820 ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 4 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-68/2017-18/828 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018
5 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-66/2017-18/829 ದಿನಾಂಕ:03-11-2018 6 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-239/2017-18/862 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
7 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-240/2017-18/866 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 8 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/870 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018
9 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-18/2017-18/793 ದಿನಾಂಕ:15-10-2018 10 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-121/2018-19/207 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
11 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-238/2017-18/216 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 12 ಮಾವಿನಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-285/2017-18/244 ದಿನಾಂಕ:29-06-2019
13 ಜಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/933 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 14 ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-513/2019-20/937 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
15 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-514/2019-20/938 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019 16 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-512/2019-20/942 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
17 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-51/2019-20/977 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 18 ಭೈಲಕುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1140 ದಿನಾಂಕ:08-10/11-2019
19 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1227 ದಿನಾಂಕ:02-11/12-2019 20 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-674/2019-20/1449 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019
21 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-673/2019-20/1450 ದಿನಾಂಕ:06-12-2019 22 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2018-19/3015 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
23 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-99/2019-20/3018 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 24 ಕೇಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-100/2019-20/3019 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
25 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-101/2019-20/3020 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 26 ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-102/2019-20/3022 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
27 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2019-20/1494 ದಿನಾಂಕ:10-01-2019/10-01-2020 28 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-889/2019-20/1507 ದಿನಾಂಕ:10-01-2019/10-01-2020
29 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/1440 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019 30 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2019-20/1979 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ನಾಲತ್ತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1008/2019-20/1992 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/3291 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-1072/2019-20/3310 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಬಿದರಿಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1075/2019-20/3316 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1073/2019-20/3317 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 & ಮದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2019-20/3319 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020
31 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-109/2019-20/22 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಕಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-144/2019-20/27 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-118/2019-20/29 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2019-20/30 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-120/2019-20/31 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2019-20/32 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 32 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/286 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/294 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020
33 ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/446 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2018-19/448 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 ಮತ್ತು ಕೋಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-195/2020-21 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 34