ಮುಚ್ಚಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಭೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎನ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2018-19/788 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018 2 ಕೋಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2017-18/845 ದಿನಾಂಕ:18-11-2018
3 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1(ಬಿ)/ಸಿಆರ್-20/2017-18/917 ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 4 ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-14/2018-19/934 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
5 ಅರೇಶಂಕರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2018-19/932 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 6 ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/933 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
7 ಡೊಂಕಮಡು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2018-19/935 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 8 ಶೆಳ್ಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-04/2018-19/936 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
9 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2018-19/937 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 10 ಬಿದರಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-259/2017-18/993 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
11 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-109/2017-18/995 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 12 ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-260/2017-18/989 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
13 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/93 ದಿನಾಂಕ:29-03/05-2019 14 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2018-19/1005 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
15 ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2018-19/1006 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 16 ಬಂಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಬಿ/ಸಿಆರ್-57/2017-18/1011 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
17 ಮೈಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2018-19/1012 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 18 ಮಸಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/1013 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
19 ಬಾಚಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-13/2018-19/1020 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 20 ಬಿಳೇಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-03/2018-19/1061 ದಿನಾಂಕ: -01-2019
21 ಬಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/1062 ದಿನಾಂಕ: -01-2019 22 ನಾಗಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-15/2018-19/1063 ದಿನಾಂಕ: -01-2019
23 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಪಿ.ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2018-19/1067 ದಿನಾಂಕ: -01-2019 24 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-55/2017-18/1071 ದಿನಾಂಕ: 25-12-2018
27 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/1262 ದಿನಾಂಕ: -03-2019 28 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-119/2018-19/1263 ದಿನಾಂಕ: -03-2019
29 ಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-69/2017-18/1163 ದಿನಾಂಕ: 18-02-2019 30 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-70/2017-18/1177 ದಿನಾಂಕ: 19-02-2019
31 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-240/2017-18/762 ದಿನಾಂಕ:06-08/09-2019 32 ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-6/2019-20/772 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019
33 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-09/2018-19/774 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 34 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-121/2018-19/775 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019
35 ಮಾವಿನಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-285/2017-18/778 ದಿನಾಂಕ:04-08/09-2019 36 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-239/2017-18/809 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019
37 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-39/2019-20/853 ದಿನಾಂಕ:11-09/10-2019 38 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1314 ದಿನಾಂಕ:18-11/12-2019
39 ಜಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/1317 ದಿನಾಂಕ:18-11/12-2019 40 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-991/2019-2020/1791 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
41 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-101/2019-20/1792 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020 42 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1973 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
43 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-58/2019-20/1794 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020 44 ನಾಲತ್ತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-33/2018-19/1795 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
45 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1796 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020 46 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-117/2019-20/1797 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
47 ಇಂಗಳಗೇರಿ, ಸರೂರ, ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-17,52,102/2017-18, 2018-19, 201-20 48 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-142/2019-20/3321 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020 & ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನಿವ-673/2019-20/3322 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020
49 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-121/2019-20 ದಿನಾಂಕ:27-07-2020 50 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-187/2019-20/88 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ಹಗರಗೊಂ-2 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-125/2019-20/145 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-29/2018-19/147 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ಚರ್ಚನಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-153/2019-20/304 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020,
51 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-53/2019-20/404 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 52 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-11/2020-21/742 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020
53 ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/899 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 & ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2017-18/926 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020 54 ಗೋನಾಳ ಪಿ.ಎನ್. ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-107/2019-20/902 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
55 ಖಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-144/2019-20/1119 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 56 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-344/2019-20/1189 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021
57 ಗುಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-60/2020-21/1418 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021, ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/1424 ದಿನಾಂಕ:19-03-2021 58 ಹುಲ್ಲೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-83/2020-21/525 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/526 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
59 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-289/2017-18/620 ದಿನಾಂಕ:16-07-2021 60 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2020-21/816 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021
61 ಕಾರಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-8/2019-20/892 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2019-20/893 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/8594 ದಿನಾಂಕ:18-08-2021, ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2020-21/895 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2021-22/908 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 62 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2019-20/1029 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-194/2019-20/1030 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2020-21/1031 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-6/2020-21/1033 ದಿನಾಂಕ:18-08-2021, ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-190/2019-20/1039 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021