ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಕಸಬಾಕವಿತಾಳ, ಬಾಗಲವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-124/2017-18/958 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 2 ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-50/2017-18/959 ದಿನಾಂಕ: -12-2018
3 ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-49/2017-18/960 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 4 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2017-18/424 ದಿನಾಂಕ: 06-07-2019
5 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-52/2017-18/425 ದಿನಾಂಕ: 06-07-2019 6 ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-67/2018-19/1191 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
7 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-65/2018-19/1944 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020 8 ನಾರಬಂಡಾ, ನವಲಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2019-20/3289 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020
9 ಕುರಕುಂದಿ, ವಡವಟ್ಟಿ, ಬುಳ್ಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2019-20/110 ದಿನಾಂಕ:14-08-2020 10