ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 31 ರಡಿ ಪು&ಪು ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಐತೀರ್ಪು

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ_SR_07/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-14/2018-19/487 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 2 ಮರಗೂರ LAQ_SR_44/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-21/2018-19/490 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018
3 ಇಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ_SR_05/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2/ಸಿಆರ್-12/2018-19/492 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 4 ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಾಂಬಾ LAQ_SR_04/2014-15 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-18/2018-19/494 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018
5 ನೆಹರೂನಗರ(ಹಿರೇಬೇವನೂರ) LAQ_SR_14/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-15/2018-19/495 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 6 ಹಿರೇರೂಗಿ, ತಡವಲಗಾ, ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ_SR_64/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-17/2018-19/497 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018
7 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) LAQ_SR_01/2014-15 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-13/2018-19/498 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 8 ಗೋಟ್ಯಾಳ LAQ_SR_04/2014-15 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-22/2018-19/500 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018
9 ಝಳಕಿ LAQ_SR_08/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-28/2018-19/501 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 10 ಇಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ_SR_10/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-27/2018-19/502 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018
11 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) LAQ_SR_03/2014-15 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-23/2018-19/504 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 12 ಜಯನಗರ (ಇಂಡಿ) LAQ_SR_30/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-29/2018-19/523 ದಿನಾಂಕ:03-12-2018
13 ಜಯನಗರ (ಇಂಡಿ), ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ_SR_42/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-30/2018-19/524 ದಿನಾಂಕ 03-12-2018 14 ಹೋರ್ತಿ LAQ_SR_33/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-34/2018-19/529 ದಿನಾಂಕ 03-12-2018
15 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ_SR_60/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-33/2018-19/530 ದಿನಾಂಕ:03-12-2018 16 ರೂಗಿ, ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) LAQ_SR_12/2014-15 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-06/2018-19/ ದಿನಾಂಕ:18-08-2018
17 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ LAQ_SR_16/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-07/2018-19 ದಿನಾಂಕ 18-082018 18 ಮದರಿ, ಆಸಂಗಿಹಾಳ LAQ_SR_37/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-08/2018-19 ದಿನಾಂಕ 27-10-2018
19 ಮಣೂರ LAQ_SR_15/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2/ಸಿಆರ್-20/2018-19/489 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 20 ಮಣೂರ LAQ_SR_46/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-25/2018-19/491 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018
21 ಇಂಗಳಗಿ LAQ_SR_57/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-16/2018-19/493 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 22 ಕೊಕಟನೂರ LAQ_SR_28/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-24/2018-19/496 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018
23 ಜಾಲವಾದ LAQ_SR_31/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್- /2018-19/499 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 24 ಕೊಕಟನೂರ, ಪುರದಾಳ, ಕೋರವಾರ LAQ_SR_43/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-31/2018-19/525 ದಿನಾಂಕ:03-12-2018
25 ಜಾಲವಾದ LAQ_SR_19/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-09/2018-19/443 ದಿನಾಂಕ 27-10-2018 26 ಶಿವಣಗಿ LAQ_SR_54/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-26/2018-19/503 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018
27 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-51/2021-22/2383 ದಿನಾಂಕ: 28-02-2023 28