ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 23 ರಡಿ ಪು&ಪು ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಐತೀರ್ಪು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತೊದಲಬಾಗಿ ಸಂ:ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-3:ಸಿಆರ್-01/2021-22/460 ದಿನಾಂಕ:12-10-2021 2