ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಪೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-119/2016-17 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022 2 ತೆಂಗಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-234/2020-21/2234 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, ಮಲಘಾನ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-21/2020-21/2235 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, ಇಂಧನಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-19/2020-21/2236 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023 
3 ಬೆಳಗುಂಪಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-226/2020-21/560 ದಿನಾಂಕ:11-08-2023, ಪೇಠಶಿರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-221/2020-21/562 ದಿನಾಂಕ:11-08-2023, ಮುಪಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-60/2020-21/657 ದಿನಾಂಕ:22-08-2023, ಬೆಣ್ಣೂರ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-224/2020-21/658 ದಿನಾಂಕ:22-08-2023, ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-227/2020-21/660 ದಿನಾಂಕ:21-08-2023 4