ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 19(1)ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಕಲಂ 19(2)ರನ್ವಯ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಗರಖೇಡ LAQ/SR_16/2014_15 Dt:25/07/2016 2 ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ ರೂಗಿ LAQ/SR_05/2014_15 Dt:30/07/2016
3 ಗೊರನಾಳ LAQ/SR_29/2013_14 Dt:25/07/2016 4 ಇಂಡಿ LAQ/SR_18/2015_16 Dt:04/08/2016
5 ಇಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt:23/07/2016 6 ನಂದರಗಿ LAQ/SR_06/2015_16 Dt:25/07/2016
7 ರೂಗಿ LAQ/SR_38/2015_16 Dt:30/07/2016 8 ತಾಂಬಾ LAQ/SR_02/2014_15 Dt:18/07/2016
9 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_30/2013_14 Dt:15/06/2016 10 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt:06/07/2016
11 ಮಸಳಿ ಕೆಡಿ LAQ/SR_09/2014_15 Dt:02/07/2016 12 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_19/2015_16 Dt:02/07/2016
13 ಚೊರಗಿ ಚೌಡಿಹಾಳ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:03/06/2016 14 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_17/2015_16 Dt:31/08/2016
15 ರೂಗಿ LAQ/SR_03/2015_16 Dt:26/11/2016 16 ರೂಗಿ LAQ/SR_15/2014_15 Dt:07/11/2016
17 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/01/2016-17 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 18 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/16/2013-14 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
19 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/17/2016-17 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 20 ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR/23/2015-16 ದಿನಾಂಕ:17-03-2018
21 ತೆನಿಹಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/25/2013-14 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 22 ಅಹಿರಸಂಗ, ಇಂಡಿ ಸಂ:LAQ/SR/46/2016-17 (LAQ/SR/13/2015-16) ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
23 ಚೋರಗಿ & ಚೌಡಿಹಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/47/2016-17 (LAQ/SR/11/2015-16) ದಿನಾಂಕ:01-09-2018 24 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/50/2016-17 (LAQ/SR/03/2015-16) ದಿನಾಂಕ:30-08-2018
25 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/61/2015-16 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018 26 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/62/2015-16 ದಿನಾಂಕ:23-05-2018
27 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/63/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-05-2018 28 ಹಿರೇರೂಗಿ, ತಡವಲಗಾ & ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR/64/2015-16 (LAQ/SR/01/2013-14/07/2013-14) ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
29 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/65/2015-16 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 30 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/66/2015-16 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
31 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಆಕಂ/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-36/2018-19/1053 ದಿನಾಂಕ:20-10-2019 32 ಕೊಕಟನೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt:14/07/2016
33 ಕೊರವಾರ ಇತರೆ LAQ/SR_58/2015_16 Dt:25/10/2016 34 ದೇವೂರ ಸಂ:LAQ/SR/03/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
35 ತಿಳಗೊಳ ಸಂ:LAQ/SR/04/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018 36 ಡಂಬಳ ಸಂ:LAQ/SR/07/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-08-2018
37 ಕೆರೂಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/12/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018 38 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:LAQ/SR/19/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018
39 ವರ್ಕಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR/20/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018 40 ಬಿ ಬಿ ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/21/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018
41 ಕೋರವಾರ ಸಂ:LAQ/SR/22/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-08-2018 42 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:LAQ/SR/24/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018
43 ಹಂಚಲಿ ಸಂ:LAQ/SR/26/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018 44 ಗುಂದಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/27/2016-17 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018
45 ಮಣೂರ ಸಂ:LAQ/SR/31/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018 46 ಶಾಖಾಪೂರ, ಗುಬ್ಬೆವಾಡ & ಬಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/32/2016-17 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
47 ಡವಳಾರ ಸಂ:LAQ/SR/33/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-08-2018 48 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/35/2017-18 (LAQ/SR/57/2015-16) ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
49 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/36/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018 50 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:LAQ/SR/38/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
51 ಬಿ.ಬಿ.ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/52/2016-17 ದಿನಾಂಕ:14-02-2019 52 ತಿಳಗೂಳ ಸಂ:LAQ/SR/53/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
53 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_53/2015_16 Dt:29/10/2016 54 ಅಹೇರಿ ಸಂ:LAQ/SR/23/2016-17 ದಿನಾಂಕ:01-09-2018
55 ಜಂಬಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/02/2017/18 ದಿನಾಂಕ:14-02-2019 56 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:LAQ/SR/03/2017/18 ದಿನಾಂಕ:14-02-2019