ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 19(1)ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಕಲಂ 19(2)ರನ್ವಯ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬ ಬಾಗೇಡಾಡಿ LAQ/SR_15/2014_15 Dt:24/04/2016 2 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_103/2014_15 Dt:25/04/2016
3 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳLAQ/SR_50/2014_15 Dt:30/03/2016 4 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt:30/03/2016
5 ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_17/2014_15 Dt:30/03/2016 6 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_49/2014_15 Dt:25/04/2016
7 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_13/2014_15 Dt:14/03/2016 8 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_25/2014_15 Dt:25/04/2016
9 ತಳೆವಾಡ LAQ/SR_18/2014_15 Dt:14/03/2016 10 ಯರನಾಳ LAQ/SR_16/2014_15 Dt:30/03/2016
11 ಯರನಾಳ LAQ/SR_51/2014_15 Dt:27/03/2016 12 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_103/2013_14 Dt:09/06/2016
13 ಕಿರಶ್ಯಾಳ LAQ/SR_104/2012_13 Dt:09/06/2016 14 ರಾಜನಾಳ LAQ/SR_93/2013_14 Dt:09/06/2016
15 ದೇವಲಾಪೂರ LAQ/SR_77/2013_14 Dt:04/06/2016 16 ಗೊನಾಳ LAQ/SR_79/2013_14 Dt:08/06/2016
17 ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_39/2014_15 Dt:30/06/2016 18 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_59/2014_15 Dt:14/11/2016
19 ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ LAQ/SR_06/2016_17 Dt:14/11/2016 20 ಬಿರಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_78/2013_14 Dt:04/06/2016
21 ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ LAQ/SR_06/2014_15 Dt:04/06/2016 22 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಸಿ LAQ/SR_80/2013_14 Dt:10/06/2016
23 ಜೀರಲಬಾವಿ LAQ/SR_83/2014_15 Dt:14/11/2016 24 ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_17/2014_15 Dt:28/10/2016
25 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_73/2014_15 Dt:08/10/2016 26 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_25/2014_15 Dt:27/11/2016
27 ನಾಗರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_38/2014_15 Dt:14/11/2016 28 ಯರನಾಳ LAQ/SR_05/2016_17 Dt:10/11/2016
29 ಯರನಾಳ LAQ/SR_8/2016_17 Dt:27/11/2016 30 ಯರನಾಳ LAQ/SR_15/2016_17 Dt:04/11/2016
31 ಗುಣದಾಳ LAQ/SR_36/2015_16 Dt:07/11/2016 32 ಕೊಡಬಾಗಿ LAQ/SR_35/2015_16 Dt:07/11/2016
33 ಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_24/2013_14 Dt:04/06/2016 34 ಬಾವೂರ LAQ/SR_99/2013_14 Dt:04/06/2016
35 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ LAQ/SR_107/2013_14 Dt:04/06/2016 36 ಗುಡ್ನಾಳ LAQ/SR_45/2014_15 Dt:18/06/2016
37 ಗುಡ್ನಾಳLAQSR109 38 ಇಂಗಳಗೇರಿ
39 ಇಂಗಳಗೇರಿ LAQ/SR_96/2013_14 Dt:04/06/2016 40 ಇಂಗಳಗೇರಿ LAQ/SR_23/2014_15 Dt:12/07/2016
41 ಇಣಚಗಲ್ LAQ/SR_106/2013_14 Dt:04/06/2016 42 ಜಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_5/2014_15 Dt:04/06/2016
43 ಜಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_104/2013_14 Dt:04/06/2016 44 ಕಾರಕೂರ LAQ/SR_34/2014_15 Dt:20/10/2016
45 ಕೊಚಬಾಳ LAQ/SR_98/2013_14 Dt:04/06/2016 46 ಲೋಟಗೇರಿ LAQ/SR_33/2014_15 Dt:20/10/2016
47 ಮಾದಿನಾಳ LAQ/SR_95/2014_15 Dt:04/06/2016 48 ಮಾದಿನಾಳ LAQ/SR_94/2013_14 Dt:04/06/2016
49 ಮುಕಿಹಾಳ LAQ/SR_22/2014_15 Dt:11/07/2016