ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 19(1)ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಕಲಂ 19(2)ರನ್ವಯ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹೆರಕಲ್ಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕೂರ ಪುಕೇ LAQ/SR_10/2014_15 Dt:24/11/2015 2 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_12/2014_15 Dt:09/06/2016
3 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_06/2013_14 Dt:27/07/2016 4 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_79/2014_15 Dt:20/10/2016