ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 19(1)ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಕಲಂ 19(2)ರನ್ವಯ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಾರ್ಡ ನಂ_5 LAQ/SR_113/2013_14 Dt:26/10/2016 2 ಹೆರಕಲ್,ಕಡಪಟ್ಟಿ,ತೊಳಮಟ್ಟಿ,ಅನಗವಾಡಿ LAQ/SR_127/2013_14 Dt:21/11/2015