ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 19(1)ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಕಲಂ 19(2)ರನ್ವಯ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ದಾಸಬಾಳ LAQ/SR_25/2014_15 Dt:27/11/2016 2 ಹವೇಲಿ LAQ/SR_05/2013_14 Dt:07/10/2016
3 ಖಜ್ಜಿಡೊಣಿ LAQ/SR_11/2014_15 Dt:07/10/2016 4