ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ
1 1-4_ ಬಾಡಗಿ FRL 2 2-3_ಅನಗವಾಡಿ FRL
3 2-4_ಬಳ್ಳೂರ FRL 4 4-2_ಬಾದರದಿನ್ನಿ FRL
5 5-4_ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಜಿ FRL 6 8-2_ಬೀಳಗಿ FRL
7 8-4_ದೊಡ್ಡಿಹಾಳ FRL 8 9-2_ಬೀರಕಬ್ಬಿ FRL
9 9-4_ಗರಡದಿನ್ನಿ FRL 10 10-4_ಗಿರಿಗಾಂವ FRL
11 11-4_ಗುಡದಿನ್ನಿ FRL 12 12-3_ಬಾವಲತ್ತಿ
13 12-4 ಹಂಚಿನಾಳ FRL 14 15-2_ ಗಿರಿಸಾಗರ FRL
15 15-4_ಕೊಂತಿಕಲ್ಲ FRL 16 17-2_ ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ
17 18-4_ ಸಿದ್ದಾಪೂರ 18 19-4_ ಸೊನ್ನ
19 21-4_ ತೆಗ್ಗಿ 20 27-2_ ಕಂದಗಲ್
21 30-2_ ಕೊರ್ತಿ 22 32-2_ ಮನ್ನಿಕೇರಿ
23 36-2_ ಮುದಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ 24 41-3_ ಕಾತರಕಿ
25 42-2_ ಟಕ್ಕಳಕಿ 26 44-3_ ಕೊಪ್ಪಾ
27 45-3_ ಕೋವಳ್ಳಿ 28 46-3_ ಕುಂದರಗಿ ಎಸ್1
29 46-3_ ಕುಂದರಗಿ ಎಸ್2 30 47-2_ ಯತ್ನಟ್ಟಿ
31 47-3_ ಲಿಂಗಾಪೂರ 32 72-3_ ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ
33 ಅಮಲಝರಿ 34 ಚೌವಡಾಪೂರ
35 ಚಿಕ್ಕಹಂಚಿನಾಳ 36 ಗಲಗಲಿ
37 ಗುಳಬಾಳ 38 ಕೋಲೂರು
39 ಮುಂಡಗನೂರ ವಿ2 40 ರಬಕವಿ ವಿ2
41 ರಬಕವಿ ವಿ2 42 ಯಡಹಳ್ಳಿ ವಿ2