ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(1&2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹೆರಕಲ್,ಕಡಪಟ್ಟಿ,ತೊಳಮಟ್ಟಿ,ಅನಗವಾಡಿ LAQ/SR_127/2013_14 Dt:21/11/2015 2 ಬಾವಲೆತ್ತಿ LAQ/SR_02/2014_15 Dt:22/12/2015
3 ಕುಂದರಗಿ LAQ/SR_03/2014_15 Dt:22/12/2015 4 ಕುಂದರಗಿ LAQ/SR_04/2016_17 Dt:28/09/2017