ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 25 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಾವಲತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-05/ಸಿಆರ್-06/2016-17/885 ದಿನಾಂಕ: 17-10-2019 2 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-183/2019-20/1214 ದಿನಾಂಕ: 22-11-2019