ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಾಜನಾಳ, ಅಲಿಯಂಬರ್ & ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2018-19/507 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 2