ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-74/2019-20/48 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/58 ದಿನಾಂಕ:20-07-2020 2 ರಂಝೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-106/2019-20/694 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020
3 ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/792 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-21/2018-19/809 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020 4 ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-106/2020-21/79 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಯರನಳ್ಳಿ (ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ (ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಂಬರ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/94 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021
5 ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-72/2020-21/596 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/597 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 6 ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ & ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-20/2018-19/1267 ದಿನಾಂಕ:08-10-2021