ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ 25 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಾರ್ಡ್ ನಂ:2, 3, 11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2016-17/697 ದಿನಾಂಕ: 15-07-2019 2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10/1 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-68/2017-18/3284 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020