ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ 18

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಾರ್ಡ ನಂ:10, ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-26/2017-18/373 ದಿನಾಂಕ:31-10-2017 2 ಶಿಗಿಕೇರಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2021-22/322 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021, ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಯುನಿಟ್-3ರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-17/2020-21/324 ದಿನಾಂಕ:11-06-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುನಿಟ್-3 ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2021-22/325 ದಿನಾಂಕ:11-06-2021, ಸಿಮಿಕೇರಿ ಯುನಿಟ್-2 ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2021-22/326 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021, ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಯುನಿಟ್-3ರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/327 ದಿನಾಂಕ:08-06-2021
3 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-4/2021-22/486 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 4 ಬಾಗಕೋಟೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2021-22/568 ದಿನಾಂಕ:16-07-2021
5 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-5/2021-22/794 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-69/2021-22/795 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 6 ಶೀಗಿಕೇರಿ-ಯೂನಿಟ್-3 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2021-22/880 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021
7 ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಾರ್ಡ-10 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2021-22/568 ದಿನಾಂಕ:16-07-2021 8