ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮುರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ ನಂ:11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/1229 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-293/2020-21/1319 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-296/2020-21/1322 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಕಲ್ಲ ಸಂ: ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-295/2020-21/1323, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-298/2020-21/1324 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021, ಸೀಮಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-341/2020-21/1388 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021
3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-292/2020-21/76 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-19/2021-22/221 ದಿನಾಂಕ:30-04-2021 4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ:11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-69/2020-21/234 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-69/2021-22/235 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021
5 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರದ ಯೂನಿಟ್-2ರ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-343/2020-21/1392 ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 6 ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುನಿಟ್-3ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/508 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021, ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2021-22/509 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
7 ಶೀಗೀಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2020-21/997 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 8